Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 25.0 95.2 600.0 1.96 35.0 128.8 1 889.0 1.82 45.5 205.9 5 950.0 1.94 1.76
Darnytskyi district 42.5 79.3 155.0 1.75 55.0 67.9 87.0 0.88 55.0 77.7 130.0 0.79 1.31
Bortnychi - - - - 55.0 67.9 87.0 0.88 55.0 77.7 130.0 0.79 0.83
Kharkivskyi masyv 55.0 68.6 100.0 1.61 50.0 92.9 160.0 1.30 50.0 104.7 460.0 1.24 1.24
Nova Darnytsia - - - - 65.0 72.5 85.0 1.03 57.0 95.4 155.0 0.94 0.98
Osokorky 42.5 79.3 155.0 1.75 55.0 105.5 233.0 1.56 65.0 130.5 350.0 1.38 1.49
Pozniaky 30.7 76.1 170.0 1.55 35.0 98.4 1 889.0 1.40 45.5 148.5 5 950.0 1.44 1.54
Desnianskyi district 28.0 54.9 78.0 1.20 43.0 70.3 140.0 1.10 48.0 79.5 195.0 0.95 1.02
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 69.9 125.0 0.99 0.99
Troieshchyna 28.0 54.9 78.0 1.20 43.0 70.3 140.0 1.10 48.0 79.5 195.0 0.95 1.03
Dniprovskyi district 36.5 69.4 120.0 1.71 56.0 69.8 87.0 1.43 65.0 75.9 87.0 1.23 1.40
Berezniaky - - - - 53.0 108.8 178.0 1.62 60.0 135.6 295.0 1.54 1.48
DVRZ - - - - - - - - 60.0 79.2 100.0 0.86 0.86
Komsomolskyi masyv 45.2 74.9 107.5 1.55 42.0 89.5 170.0 1.30 45.5 106.5 450.0 1.24 1.30
Livoberezhnyi masyv 50.0 84.9 250.0 1.74 52.5 200.6 600.0 2.34 60.0 172.6 500.0 1.70 1.78
Mykilska Slobidka 28.0 77.3 250.0 1.68 63.5 111.3 218.0 1.53 45.5 122.8 500.0 1.36 1.57
Rusanivka - - - - 56.0 69.8 87.0 1.43 65.0 75.9 87.0 1.23 1.33
Sotsmistechko 36.5 69.4 120.0 1.71 35.0 95.7 600.0 1.44 47.3 135.1 280.0 1.56 1.45
Stara Darnytsia - - - - 39.0 66.1 90.0 1.06 45.5 84.1 175.0 1.05 0.94
Voskresenka 28.0 62.3 140.0 1.44 35.0 85.4 130.0 1.30 55.0 110.7 300.0 1.24 1.27
Holosiivskyi district 66.0 87.9 110.0 1.75 55.0 110.5 245.0 1.53 65.0 169.5 330.0 1.69 1.64
Demiivka 31.0 83.6 225.0 1.58 70.0 148.6 484.0 1.88 70.0 240.8 715.0 2.04 1.96
Feofaniia 55.0 63.7 75.0 1.43 50.0 92.2 136.0 1.35 89.0 131.4 175.0 1.23 1.34
Holosiivo 57.0 82.2 160.0 1.77 35.0 110.3 1 889.0 1.67 59.0 115.5 300.0 1.39 1.55
Holosiivskyi (center) 25.0 101.7 600.0 2.03 55.0 181.5 450.0 2.43 55.0 212.9 850.0 2.03 2.08
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 88.0 135.0 1.18 1.18
Mysholovka 45.0 68.1 90.0 1.33 58.0 87.8 140.0 1.16 59.0 98.6 140.0 1.07 1.19
Saperna Slobidka 65.0 84.8 127.0 1.49 55.0 110.5 245.0 1.53 65.0 169.5 330.0 1.69 1.61
Teremky-1 40.0 73.2 100.0 1.74 58.0 89.8 150.0 1.39 60.0 112.0 228.0 1.22 1.45
Teremky-2 60.0 69.9 80.0 1.70 56.5 93.0 134.0 1.78 55.0 126.3 270.0 1.37 1.62
Universytetske mistechko 66.0 87.9 110.0 1.75 83.0 123.2 168.0 1.82 94.0 158.5 280.0 1.62 1.71
Obolonskyi district 37.0 63.1 88.0 1.34 57.0 91.7 130.0 1.24 57.0 143.6 650.0 1.45 1.55
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 38.0 49.7 208.0 0.97 54.0 101.3 380.0 1.36 - - - - 1.16
Minskyi masyv 37.0 63.1 88.0 1.34 57.0 91.7 130.0 1.24 57.0 143.6 650.0 1.45 1.35
Obolon 41.5 106.0 208.0 2.23 54.5 136.3 380.0 1.84 60.0 220.6 650.0 2.01 1.99
Priorka (Obolonsky district) - - - - 54.0 72.5 96.0 1.07 57.0 78.0 121.4 0.99 1.03
Vyshhorodskyi masyv 37.0 83.3 208.0 1.75 - - - - - - - - 1.75
Pecherskyi district 44.0 138.5 600.0 2.47 55.0 184.7 1 889.0 2.40 99.9 332.2 1 350.0 3.06 3.60
Chorna hora 125.0 170.9 240.0 3.31 65.0 222.0 511.7 2.67 99.9 332.2 1 350.0 3.06 3.11
Lypky 76.0 133.4 200.0 3.04 85.0 175.9 260.0 2.85 139.9 504.0 2 200.0 3.63 3.94
Pechersk 55.0 146.0 300.0 2.64 67.0 192.7 462.8 2.46 71.0 282.6 1 000.0 2.37 2.97
Pecherskyi (center) 44.0 164.7 500.0 3.08 55.0 221.4 1 200.0 2.88 63.5 329.1 1 500.0 2.94 3.05
Verkhnia Telychka 44.0 138.5 600.0 2.47 55.0 184.7 1 889.0 2.40 63.5 338.5 5 950.0 2.61 3.23
Zvirynets - - - - - - - - 257.4 1 804.1 5 950.0 7.50 6.32
Podilskyi district 42.0 76.0 305.0 1.80 41.5 110.1 350.0 1.63 53.0 87.9 234.1 1.11 1.62
Kurenivka 42.0 76.0 305.0 1.80 41.5 110.1 350.0 1.63 53.0 87.9 234.1 1.11 1.55
Mostytskyi 42.0 60.1 98.0 1.29 59.9 77.8 130.0 1.17 56.0 106.9 210.0 1.26 1.24
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - - - - - 58.0 110.1 200.0 1.30 1.30
Podil 55.0 97.5 305.0 2.13 41.5 145.1 350.0 2.21 53.0 168.7 500.0 1.83 1.90
Rybalskyi Ostriv 79.2 109.0 149.0 2.28 41.5 107.1 350.0 1.58 125.0 165.5 252.0 1.93 1.93
Vitriani Hory 55.0 74.3 110.0 1.57 56.0 118.9 200.0 1.53 79.2 164.3 285.0 1.66 1.59
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 91.6 135.0 1.12 1.12
Shevchenkivskyi district 36.9 81.2 149.0 1.76 49.0 101.4 155.0 1.66 70.0 172.4 369.0 1.75 1.86
Lukianivka 40.0 89.3 148.0 2.02 54.0 115.0 370.0 1.65 70.0 172.4 369.0 1.75 1.74
Nyvky 55.0 69.3 110.0 1.65 39.9 115.5 680.0 1.71 55.0 126.1 230.0 1.30 1.55
Shevchenkivskyi (KPI) 37.0 112.4 200.0 2.19 50.5 114.4 280.0 1.84 62.0 201.8 510.0 2.17 1.94
Shevchenkivskyi (center) 36.9 101.5 225.0 2.15 39.9 158.8 680.0 2.28 55.0 245.6 1 450.0 2.32 2.44
Shuliavka (Shevch.) - - - - 41.0 120.4 179.9 1.71 104.0 191.1 270.0 1.89 1.77
Syrets 36.9 81.2 149.0 1.76 49.0 101.4 155.0 1.66 55.0 141.9 400.0 1.52 1.65
Tatarka 58.5 86.1 110.0 1.95 62.0 100.5 178.0 1.59 65.0 160.9 480.0 1.50 1.61
Solomianskyi district 32.0 68.1 113.0 1.56 42.0 107.8 205.0 1.54 52.5 197.7 500.0 1.75 1.42
Chokolivka 32.0 68.1 113.0 1.56 45.0 81.4 155.0 1.20 53.0 135.0 210.0 1.28 1.35
Kadetskyi Hai 65.0 77.3 93.0 1.60 - - - - 78.0 102.2 140.0 1.10 1.35
Karavaievi Dachi - - - - 50.0 87.3 120.0 1.24 65.0 105.1 145.0 1.12 1.22
Oleksandrivska Slobidka 25.0 68.7 150.0 1.47 53.0 81.3 145.0 1.32 48.5 143.2 500.0 1.33 1.37
Pervomaiskyi - - - - 45.0 73.8 120.0 1.34 48.5 101.3 190.0 1.14 1.29
Shuliavka (Solom.) 37.0 73.3 97.5 1.48 50.0 94.8 205.0 1.38 65.0 146.7 340.0 1.48 1.44
Solomianka 42.0 92.9 150.0 1.86 42.0 107.8 205.0 1.54 52.5 197.7 500.0 1.75 1.70
Vidradnyi 25.0 63.6 87.8 1.50 42.0 83.6 140.0 1.34 55.0 97.4 187.1 1.17 1.34
Zaliznychnyi - - - - 99.0 142.0 170.0 1.45 130.0 245.5 420.0 1.58 1.44
Zhuliany 62.0 84.0 135.0 1.76 67.0 95.8 135.0 1.53 - - - - 1.65
Sviatoshynskyi district 63.0 79.8 100.0 1.63 40.0 79.6 149.9 1.26 57.5 98.5 200.0 1.00 1.23
Akademmistechko - - - - 56.0 85.6 145.0 1.23 58.0 105.6 360.0 1.19 1.16
Bilychi 63.0 79.8 100.0 1.63 40.0 79.6 149.9 1.26 57.5 98.5 200.0 1.00 1.23
Borshchahivka - - - - 40.0 72.1 120.0 1.12 53.0 93.9 360.0 1.12 1.07
Halahany 54.0 73.5 98.0 1.70 62.8 80.3 118.0 1.32 - - - - 1.51
Novobilychi - - - - 56.0 75.9 92.0 1.10 55.5 92.9 130.0 1.10 1.10
Sviatoshyn 30.0 66.1 100.0 1.55 40.0 101.0 147.0 1.39 55.0 119.3 280.0 1.37 1.36

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts