Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 25.0 88.3 600.0 1.85 32.0 131.3 1 889.0 1.82 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.70
Darnytskyi district 26.0 52.4 65.0 1.13 55.0 69.0 87.0 0.92 55.0 79.5 130.0 0.82 1.21
Bortnychi - - - - 55.0 69.0 87.0 0.92 55.0 79.5 130.0 0.82 0.87
Kharkivskyi masyv 36.5 56.3 86.0 1.26 39.0 81.9 160.0 1.19 50.0 96.2 499.0 1.16 1.15
Nova Darnytsia 26.0 52.4 65.0 1.13 33.8 68.0 85.0 0.98 57.0 87.5 155.0 0.93 1.00
Osokorky 45.0 81.0 165.0 1.76 39.6 99.0 800.5 1.50 55.0 132.7 500.0 1.40 1.50
Pozniaky 26.0 74.1 165.0 1.54 53.0 90.8 180.0 1.28 50.0 122.0 500.0 1.24 1.35
Desnianskyi district 25.0 49.1 78.0 1.11 40.0 66.6 125.0 1.05 45.0 77.4 200.0 0.94 0.99
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 68.1 95.0 0.97 0.97
Troieshchyna 25.0 49.1 78.0 1.11 40.0 66.6 125.0 1.05 45.0 77.4 200.0 0.94 0.99
Dniprovskyi district 40.0 66.7 95.0 1.53 58.0 68.7 87.0 1.37 55.0 62.2 80.0 0.83 1.35
Berezniaky - - - - 41.0 79.4 199.0 1.30 51.0 135.9 350.0 1.47 1.39
DVRZ - - - - - - - - 58.0 82.4 115.0 0.91 0.91
Komsomolskyi masyv 57.1 74.9 108.5 1.54 87.0 104.8 185.0 1.44 56.0 126.2 300.0 1.41 1.38
Livoberezhnyi masyv 52.0 74.3 250.0 1.50 70.0 181.5 600.0 2.05 60.0 192.2 925.0 1.79 1.65
Mykilska Slobidka 28.0 66.5 250.0 1.50 34.0 95.6 1 889.0 1.35 47.3 113.2 925.0 1.27 1.44
Raiduzhnyi - - - - - - - - 55.0 62.2 80.0 0.83 0.83
Rusanivka - - - - 58.0 68.7 87.0 1.37 65.0 77.5 89.0 1.22 1.29
Sotsmistechko 40.0 66.7 95.0 1.53 32.0 89.2 600.0 1.35 47.3 120.4 200.0 1.41 1.34
Stara Darnytsia - - - - 40.5 65.2 105.0 0.93 56.0 90.0 175.0 1.07 1.00
Voskresenka 28.0 59.3 75.0 1.58 38.0 78.7 120.0 1.27 55.0 105.6 300.0 1.20 1.35
Holosiivskyi district 40.5 74.7 107.0 1.67 68.0 121.2 159.5 1.65 60.0 215.9 715.0 1.88 1.57
Bahrynova Hora - - - - 33.8 126.3 1 889.0 1.75 - - - - 1.75
Demiivka 46.5 93.0 225.0 1.76 65.0 158.7 484.0 1.89 60.0 215.9 715.0 1.88 1.89
Feofaniia - - - - 71.8 82.1 96.0 1.24 76.0 118.3 137.0 1.11 1.18
Holosiivo 48.0 76.3 160.0 1.69 45.0 86.8 170.0 1.55 60.0 131.4 500.0 1.56 1.52
Holosiivskyi (center) 31.0 109.1 322.6 2.22 38.0 164.7 484.0 2.22 55.0 192.8 715.0 1.89 2.04
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 99.0 250.0 1.27 1.27
Mysholovka 45.0 63.5 87.5 1.33 60.0 88.9 140.0 1.17 59.0 96.8 140.0 1.06 1.19
Saperna Slobidka 65.0 81.5 100.0 1.56 62.0 106.0 170.0 1.57 57.0 158.9 330.0 1.57 1.56
Teremky-1 31.0 66.8 253.0 1.57 55.0 81.0 136.8 1.20 55.0 90.0 155.0 1.03 1.19
Teremky-2 - - - - 38.0 102.4 225.0 1.68 58.0 108.1 230.0 1.25 1.46
Universytetske mistechko 40.5 74.7 107.0 1.67 68.0 121.2 159.5 1.65 95.0 171.5 254.0 1.69 1.67
Obolonskyi district 40.0 67.7 85.0 1.55 45.0 89.9 130.0 1.13 42.0 146.3 650.0 1.48 1.56
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 33.0 42.9 47.0 0.83 42.7 82.5 495.0 1.10 - - - - 0.96
Minskyi masyv 40.0 67.7 85.0 1.55 45.0 89.9 130.0 1.13 42.0 146.3 650.0 1.48 1.39
Obolon 34.5 103.2 195.0 2.11 55.0 137.3 495.0 1.89 55.0 224.8 650.0 2.02 2.03
Priorka (Obolonsky district) 33.0 82.9 195.0 1.73 - - - - 42.0 77.8 150.0 1.04 1.40
Pecherskyi district 47.5 132.6 600.0 2.40 70.0 164.3 550.0 2.14 411.8 1 916.1 5 950.0 7.62 3.50
Chorna hora 65.5 162.2 240.0 3.32 68.0 205.2 380.0 2.87 99.9 265.5 570.0 2.61 3.00
Lypky 76.0 107.1 180.0 2.76 85.0 194.9 700.0 3.04 135.0 446.0 1 500.0 3.39 3.81
Pechersk 50.0 137.7 300.0 2.59 63.0 199.8 462.8 2.50 71.0 293.1 2 200.0 2.44 2.92
Pecherskyi (center) 47.5 156.7 500.0 2.96 55.0 218.9 1 889.0 2.77 41.0 297.3 5 950.0 2.50 2.84
Verkhnia Telychka 47.5 132.6 600.0 2.40 70.0 164.3 550.0 2.14 70.0 292.6 900.0 2.20 3.12
Zvirynets - - - - - - - - 411.8 1 916.1 5 950.0 7.62 6.38
Podilskyi district 55.0 71.5 125.0 1.51 55.0 124.8 200.0 1.61 55.0 147.6 285.0 1.49 1.61
Kurenivka - - - - 53.0 66.8 85.0 1.20 51.0 86.0 218.0 1.07 1.31
Mostytskyi 30.0 69.9 300.0 1.55 45.0 92.5 405.0 1.36 51.0 109.9 500.0 1.21 1.37
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - - - - - 58.0 122.4 200.0 1.34 1.34
Podil 45.0 109.1 300.0 2.28 57.0 161.4 405.0 2.33 70.0 199.0 500.0 2.13 2.19
Rybalskyi Ostriv 30.0 76.4 140.0 1.61 75.0 105.6 135.0 1.61 120.0 167.4 275.0 1.80 1.68
Vitriani Hory 55.0 71.5 125.0 1.51 55.0 124.8 200.0 1.61 55.0 147.6 285.0 1.49 1.54
Vynohradar - - - - - - - - 62.0 99.4 135.0 1.15 1.15
Shevchenkivskyi district 25.0 91.4 600.0 1.93 49.7 147.3 680.0 1.86 67.0 161.1 369.0 1.69 1.79
Lukianivka 25.0 91.4 600.0 1.93 49.7 147.3 680.0 1.86 67.0 161.1 369.0 1.69 1.77
Nyvky 55.0 64.2 80.0 1.61 50.0 85.4 160.0 1.39 55.0 120.9 230.0 1.44 1.68
Shevchenkivskyi (KPI) 47.0 95.0 200.0 1.83 50.5 103.6 280.0 1.63 70.0 177.8 510.0 1.84 1.69
Shevchenkivskyi (center) 42.0 103.6 249.5 2.22 49.7 161.0 680.0 2.24 55.0 242.3 1 450.0 2.22 2.39
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 79.9 182.3 350.0 1.92 1.78
Syrets 37.0 86.6 149.0 1.83 49.7 99.4 170.0 1.62 58.5 149.2 400.0 1.50 1.58
Tatarka 36.0 76.4 125.5 1.71 75.0 106.9 180.0 1.57 70.0 129.9 270.0 1.39 1.49
Solomianskyi district 27.0 87.4 153.0 1.75 32.0 96.1 1 889.0 1.37 41.0 96.2 175.0 1.13 1.38
Chokolivka 39.9 64.4 113.0 1.58 42.0 80.8 165.0 1.23 56.0 106.7 210.0 1.18 1.33
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 78.0 103.0 135.0 1.09 1.05
Karavaievi Dachi - - - - 32.0 96.1 1 889.0 1.37 50.0 108.1 159.0 1.11 1.24
Oleksandrivska Slobidka 27.0 59.3 153.0 1.34 40.0 79.1 330.0 1.21 41.0 128.5 500.0 1.24 1.33
Pervomaiskyi - - - - 46.7 76.9 159.0 1.43 56.5 111.8 300.0 1.27 1.30
Shuliavka (Solom.) 40.0 72.4 120.0 1.50 50.0 93.2 205.0 1.33 65.0 148.8 400.0 1.44 1.40
Solomianka 27.0 87.4 153.0 1.75 56.0 126.3 330.0 1.70 55.0 185.0 500.0 1.68 1.65
Vidradnyi 27.0 63.1 103.0 1.54 34.0 76.1 120.0 1.26 41.0 96.2 175.0 1.13 1.32
Zaliznychnyi - - - - 99.0 147.5 170.0 1.44 130.0 251.6 480.0 1.62 1.45
Zhuliany 48.0 81.8 153.0 1.85 50.0 76.8 128.0 1.31 - - - - 1.58
Sviatoshynskyi district 39.5 74.5 96.0 1.56 55.0 98.0 145.0 1.43 59.0 96.7 200.0 1.05 1.21
Akademmistechko - - - - 55.0 89.4 145.0 1.29 53.0 113.0 360.0 1.27 1.21
Bilychi - - - - 55.0 98.0 145.0 1.43 59.0 96.7 200.0 1.05 1.19
Borshchahivka 32.0 65.2 110.0 1.43 39.5 79.9 145.0 1.16 48.0 94.2 360.0 1.13 1.12
Halahany - - - - 62.8 78.7 115.0 1.30 - - - - 1.30
Novobilychi 32.0 66.9 110.0 1.42 70.0 78.0 87.0 1.09 55.0 92.4 130.0 1.11 1.21
Sviatoshyn 39.5 74.5 96.0 1.56 50.0 84.5 143.0 1.18 55.0 120.7 280.0 1.36 1.37

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts