Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 17.5 89.2 600.0 2.02 35.0 134.7 1 889.0 2.02 48.0 217.6 5 950.0 2.13 1.91
Darnytskyi district 40.0 76.6 200.0 1.62 35.0 118.6 1 889.0 1.72 48.0 151.8 375.0 1.54 1.39
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 95.7 139.0 0.93 0.93
Kharkivskyi masyv 30.0 54.4 106.0 1.51 37.9 83.9 165.0 1.29 67.0 95.2 169.5 1.16 1.32
Nova Darnytsia 32.0 51.2 75.0 1.27 - - - - 50.0 89.4 140.0 1.00 1.14
Osokorky 30.0 84.2 200.0 1.87 70.0 139.8 280.0 2.07 48.0 151.8 375.0 1.54 1.76
Pozniaky 40.0 76.6 200.0 1.62 35.0 118.6 1 889.0 1.72 68.0 136.4 285.0 1.39 1.48
Rembaza - - - - 38.9 64.4 77.0 0.90 - - - - 0.90
Desnianskyi district 23.0 49.8 80.0 1.20 45.0 75.3 125.0 1.21 57.0 92.1 155.0 1.09 1.08
Troieshchyna 23.0 49.8 80.0 1.20 45.0 75.3 125.0 1.21 57.0 92.1 155.0 1.09 1.08
Dniprovskyi district 28.0 80.1 170.0 1.95 38.0 97.9 360.0 1.47 55.0 131.2 300.0 1.48 1.63
Berezniaky - - - - 53.0 101.5 150.0 1.55 50.0 115.6 240.0 1.37 1.46
Komsomolskyi masyv 28.0 87.4 150.0 1.90 47.0 95.1 183.0 1.54 50.0 134.7 450.0 1.54 1.66
Livoberezhnyi masyv 65.0 89.9 125.0 1.85 85.0 117.9 165.0 1.73 60.0 176.2 450.0 1.82 1.80
Mykilska Slobidka 42.5 91.9 170.0 1.96 80.0 145.4 360.0 2.02 50.0 143.9 450.0 1.60 1.83
Rusanivka - - - - 44.0 66.8 89.0 1.38 - - - - 1.38
Sotsmistechko 28.0 80.1 170.0 1.95 38.0 97.9 360.0 1.47 55.0 131.2 300.0 1.48 1.59
Stara Darnytsia - - - - - - - - 55.0 88.1 130.0 1.14 1.14
Voskresenka 39.5 92.1 130.0 1.91 42.0 87.8 170.0 1.40 51.0 113.8 179.0 1.33 1.55
Holosiivskyi district 55.0 85.1 100.0 1.94 42.0 163.8 385.0 2.49 70.0 246.2 599.0 2.42 1.91
Demiivka 42.0 109.9 285.0 2.21 67.0 123.5 220.0 1.78 76.0 213.1 450.0 2.15 1.99
Feofaniia 40.2 62.9 88.0 1.51 59.0 99.9 136.0 1.52 - - - - 1.52
Holosiivo 60.0 82.4 135.0 2.08 46.0 108.7 195.0 1.79 60.0 169.3 333.0 1.83 1.90
Holosiivskyi (center) 96.0 148.0 225.0 3.17 42.0 163.8 385.0 2.49 70.0 246.2 599.0 2.42 2.43
Mysholovka 35.6 71.9 95.0 1.78 75.0 98.0 150.0 1.37 90.0 170.2 450.0 1.93 1.69
Saperna Slobidka 30.0 58.0 110.0 1.68 42.0 93.2 203.5 1.33 60.0 184.4 599.0 1.93 1.65
Teremky-1 29.0 82.5 285.0 1.94 67.0 122.4 250.0 1.86 70.0 122.2 190.0 1.47 1.75
Teremky-2 - - - - - - - - 60.0 150.0 280.0 1.47 1.47
Universytetske mistechko 55.0 85.1 100.0 1.94 83.0 129.7 240.0 1.81 90.0 187.5 250.0 1.82 1.97
Obolonskyi district 35.0 85.1 200.0 2.07 65.0 87.9 145.0 1.27 48.0 153.5 5 950.0 1.59 1.58
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 42.0 58.1 67.0 1.23 63.0 80.5 113.0 1.06 73.5 90.7 115.0 0.95 1.08
Minskyi masyv 45.0 56.7 80.0 1.38 62.0 81.2 129.0 1.26 85.0 116.9 182.0 1.28 1.31
Obolon 35.0 85.1 200.0 2.07 50.0 115.2 300.0 1.78 57.0 195.6 600.0 1.92 2.13
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.0 87.9 145.0 1.27 48.0 153.5 5 950.0 1.59 1.43
Vyshhorodskyi masyv - - - - 55.0 90.8 130.0 1.46 - - - - 1.46
Pecherskyi district 47.3 144.4 355.0 2.88 85.0 166.7 299.0 3.02 80.0 403.4 5 950.0 3.30 3.37
Chorna hora 59.0 133.9 283.5 2.79 134.0 236.9 425.0 2.92 85.0 256.3 800.0 2.51 2.69
Lypky - - - - 85.0 166.7 299.0 3.02 80.0 403.4 5 950.0 3.30 3.90
Pechersk 47.3 144.4 355.0 2.88 67.0 175.7 420.0 2.64 80.0 272.7 850.0 2.52 2.96
Pecherskyi (center) 43.5 152.9 600.0 3.05 67.0 233.9 1 889.0 3.09 85.0 344.5 1 500.0 3.23 3.25
Verkhnia Telychka 55.0 122.6 155.0 2.68 95.5 210.7 550.0 2.74 105.0 353.6 900.0 2.88 2.77
Zvirynets - - - - - - - - 373.2 2 314.9 5 950.0 8.37 8.37
Podilskyi district 39.0 67.3 95.0 1.58 58.0 89.5 175.0 1.31 77.0 126.6 198.0 1.43 1.77
Mostytskyi 39.0 67.3 95.0 1.58 58.0 89.5 175.0 1.31 77.0 126.6 198.0 1.43 1.44
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 52.0 65.5 100.0 1.43 38.0 81.8 150.0 1.34 52.0 118.3 447.0 1.36 1.55
Podil 45.0 114.1 175.0 2.44 68.0 178.8 390.0 2.73 105.0 232.0 447.0 2.27 2.50
Rybalskyi Ostriv 36.0 117.3 175.0 2.42 - - - - 60.0 228.7 375.0 2.50 2.46
Vitriani Hory 28.5 73.1 175.0 1.56 49.5 98.5 149.0 1.42 59.5 157.2 250.0 1.52 1.50
Vynohradar 33.0 51.0 63.0 1.29 60.0 76.4 95.0 1.26 55.0 83.5 130.0 1.08 1.21
Shevchenkivskyi district 39.8 95.9 140.0 2.22 78.0 146.0 260.0 2.44 81.0 206.2 340.0 2.03 2.15
Lukianivka 39.8 95.9 140.0 2.22 78.0 146.0 260.0 2.44 81.0 206.2 340.0 2.03 2.23
Nyvky 44.0 84.3 130.0 2.21 35.0 136.4 600.0 2.07 85.0 178.2 260.0 1.83 2.04
Shevchenkivskyi (KPI) 17.5 109.1 250.0 2.20 58.0 131.2 250.0 2.06 76.0 205.3 460.0 2.07 2.11
Shevchenkivskyi (center) 59.0 129.3 232.0 2.71 65.0 178.0 600.0 2.59 55.0 310.2 1 250.0 2.64 2.86
Shuliavka (Shevch.) 52.0 60.0 73.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Syrets 17.5 83.0 600.0 1.95 35.0 104.3 190.0 1.67 55.0 134.4 300.0 1.74 1.79
Tatarka 65.0 72.7 130.7 1.61 60.0 107.9 178.0 1.68 85.0 184.2 540.0 1.62 1.64
Solomianskyi district 65.0 86.2 110.0 1.72 75.0 85.5 110.0 1.76 60.0 150.1 260.0 1.41 1.68
Chokolivka 46.0 75.3 125.0 1.70 39.0 77.3 210.0 1.34 59.0 141.1 400.0 1.52 1.52
Kadetskyi Hai 42.0 61.4 87.0 1.50 60.0 83.4 120.0 1.35 69.0 107.2 165.0 1.27 1.38
Karavaievi Dachi 58.0 65.7 72.0 1.97 57.0 103.3 120.0 1.54 - - - - 1.75
Oleksandrivska Slobidka 65.0 86.2 110.0 1.72 75.0 109.5 178.0 1.90 60.0 150.1 260.0 1.41 1.67
Shuliavka (Solom.) - - - - 70.0 118.6 200.0 1.80 79.0 165.8 400.0 1.66 1.56
Solomianka 48.0 103.2 195.0 2.17 37.5 121.0 235.0 1.78 70.0 202.3 335.0 2.17 1.86
Vidradnyi 34.0 75.6 195.0 1.81 37.5 79.8 125.0 1.39 65.0 122.5 179.0 1.52 1.57
Zaliznychnyi - - - - - - - - 215.0 320.2 400.0 2.32 2.32
Zhuliany 40.0 82.3 160.0 2.07 75.0 85.5 110.0 1.76 - - - - 1.92
Sviatoshynskyi district 50.0 67.5 100.0 1.51 65.0 109.8 205.0 1.79 80.0 113.7 206.0 1.32 1.54
Akademmistechko - - - - 47.0 102.8 158.9 1.53 72.0 149.7 360.0 1.57 1.55
Berkovets 43.0 57.9 78.0 1.41 38.0 91.5 205.0 1.46 - - - - 1.44
Bilychi 50.0 67.5 100.0 1.51 - - - - 80.0 113.7 206.0 1.32 1.41
Borshchahivka 24.5 59.2 149.0 1.58 38.0 85.8 205.0 1.41 52.0 110.0 360.0 1.26 1.42
Halahany 55.0 87.5 120.0 2.24 59.0 100.2 175.0 1.65 - - - - 1.95
Novobilychi - - - - 44.0 81.5 125.0 1.26 - - - - 1.26
Sviatoshyn 30.0 78.2 149.0 1.81 65.0 109.8 205.0 1.79 62.0 144.6 250.0 1.59 1.73

Feedback
Feedback and suggestions: [email protected]
Comercial offers: [email protected]
Press office: [email protected]
Web-site editor: [email protected]
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts