Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.0 81.2 1 084.6 1.65 29.0 120.0 1 889.0 1.65 32.0 187.2 5 950.0 1.77 1.56
Darnytskyi district 25.0 57.5 78.0 1.32 33.8 62.0 120.0 0.91 36.0 81.1 160.0 0.88 1.13
Bortnychi - - - - 58.0 66.5 89.0 0.81 36.0 91.4 485.0 0.90 0.85
Kharkivskyi masyv 30.0 64.2 168.0 1.29 50.0 81.0 160.0 1.14 44.0 76.2 130.0 0.95 1.06
Nova Darnytsia 25.0 57.5 78.0 1.32 33.8 62.0 120.0 0.91 36.0 81.1 160.0 0.88 1.00
Osokorky 25.0 77.5 168.0 1.58 43.0 101.4 305.0 1.44 36.0 115.5 485.0 1.18 1.36
Pozniaky 25.0 69.9 168.0 1.39 33.8 90.1 305.0 1.23 55.0 115.4 330.0 1.16 1.24
Desnianskyi district 25.5 43.8 65.0 1.01 34.0 66.1 125.0 0.92 39.0 76.6 195.0 0.91 0.92
Bykivnia (Desn.) - - - - 34.0 66.1 125.0 0.92 - - - - 0.92
Lisovyi - - - - 34.0 56.0 85.0 1.02 39.0 82.4 138.0 1.04 1.03
Troieshchyna 25.5 43.8 65.0 1.01 36.0 64.9 125.0 1.00 39.0 76.6 195.0 0.91 0.87
Dniprovskyi district 50.0 105.8 285.0 1.90 63.0 171.7 600.0 1.94 37.0 59.0 75.0 0.82 1.24
Berezniaky - - - - 41.0 93.1 169.0 1.41 44.0 118.8 450.0 1.35 1.33
DVRZ - - - - 29.0 59.7 81.0 0.88 55.0 79.4 115.0 0.89 0.89
Komsomolskyi masyv 39.0 64.0 100.0 1.36 44.0 86.3 133.2 1.16 42.0 97.5 300.0 1.20 1.20
Livoberezhnyi masyv 50.0 105.8 285.0 1.90 63.0 171.7 600.0 1.94 55.0 220.3 925.0 2.02 1.82
Mykilska Slobidka 25.0 71.2 1 084.6 1.55 29.0 86.7 600.0 1.17 37.0 115.2 925.0 1.23 1.33
Raiduzhnyi - - - - - - - - 37.0 59.0 75.0 0.82 0.79
Rusanivka - - - - - - - - 56.0 67.3 75.0 1.06 1.06
Sotsmistechko 25.0 67.9 285.0 1.46 37.0 91.8 190.0 1.42 37.0 110.6 189.0 1.25 1.30
Stara Darnytsia 55.0 62.8 97.0 1.11 40.0 68.7 105.0 0.92 45.0 73.5 175.0 0.94 0.94
Voskresenka 25.0 51.8 66.0 1.38 32.0 78.1 130.0 1.19 53.0 101.8 300.0 1.12 1.21
Holosiivskyi district 19.0 55.4 600.0 1.13 56.0 82.8 120.0 1.15 57.0 95.6 172.0 1.07 1.49
Demiivka 25.0 97.7 225.0 1.72 51.5 151.2 484.0 1.72 32.0 180.2 5 950.0 1.66 1.80
Feofaniia 45.0 57.0 69.0 1.21 54.0 71.4 98.0 1.15 59.9 101.3 155.0 1.08 1.14
Holosiivo 38.0 76.1 160.0 1.44 55.0 104.6 200.0 1.53 47.9 143.6 500.0 1.51 1.43
Holosiivskyi (center) 23.0 122.9 355.0 2.10 29.0 132.3 1 889.0 1.80 70.0 230.2 570.0 2.09 2.06
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 96.0 200.0 1.23 1.23
Mysholovka 19.0 55.4 600.0 1.13 56.0 82.8 120.0 1.15 57.0 95.6 172.0 1.07 1.12
Saperna Slobidka 55.0 72.6 115.0 1.48 51.0 102.5 170.0 1.60 54.0 135.5 330.0 1.29 1.40
Teremky-1 30.0 54.5 98.0 1.37 50.0 76.4 180.0 1.12 50.0 80.4 180.0 0.92 1.31
Teremky-2 28.0 70.8 92.0 1.60 58.0 112.1 210.0 1.48 55.0 119.5 220.0 1.25 1.40
Obolonskyi district 39.0 101.8 192.0 2.00 44.0 138.5 350.0 1.96 54.0 216.2 650.0 1.89 1.52
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 30.0 37.2 42.5 0.73 41.0 80.5 350.0 1.09 - - - - 0.91
Minskyi masyv 32.0 67.3 87.0 1.38 41.0 79.5 130.0 1.02 40.0 139.8 650.0 1.38 1.26
Obolon 39.0 101.8 192.0 2.00 44.0 138.5 350.0 1.96 54.0 216.2 650.0 1.89 2.00
Priorka (Obolonsky district) 25.5 83.1 192.0 1.66 - - - - 50.0 88.1 149.0 0.98 1.32
Pecherskyi district 42.0 136.7 600.0 2.63 54.0 196.5 1 889.0 2.58 55.0 339.8 5 950.0 2.73 3.51
Chorna hora - - - - - - - - 87.0 109.6 159.0 1.49 1.49
Lypky 75.9 109.7 180.0 2.76 70.0 199.3 800.0 2.81 110.0 430.0 1 700.0 3.45 3.67
Pechersk 42.0 121.8 291.0 2.34 59.0 169.3 490.0 2.27 58.0 280.9 1 000.0 2.35 2.80
Pecherskyi (center) 42.0 136.7 600.0 2.63 54.0 196.5 1 889.0 2.58 55.0 339.8 5 950.0 2.73 2.78
Verkhnia Telychka 53.5 91.6 215.0 1.59 74.0 154.3 340.0 1.97 65.0 331.6 900.0 2.40 2.97
Zvirynets - - - - - - - - 470.0 2 685.4 5 950.0 9.76 7.23
Podilskyi district 55.0 59.4 65.0 1.26 47.0 70.1 107.0 0.97 44.0 76.6 105.0 0.83 1.34
Kurenivka - - - - 44.0 69.1 93.0 1.12 60.0 91.7 168.1 1.07 1.12
Mostytskyi 55.0 59.4 65.0 1.26 47.0 70.1 107.0 0.97 44.0 76.6 105.0 0.83 1.02
Podil 32.0 98.1 160.0 1.91 53.0 129.5 350.0 1.97 65.0 184.0 550.0 1.91 1.78
Rybalskyi Ostriv 25.0 70.8 160.0 1.45 44.0 99.7 350.0 1.48 - - - - 1.47
Vitriani Hory 41.9 67.0 100.0 1.37 65.0 117.3 200.0 1.49 50.0 125.9 290.0 1.31 1.37
Vynohradar - - - - 54.0 69.8 95.0 1.10 53.0 83.7 130.0 1.05 1.04
Shevchenkivskyi district 49.0 76.4 93.0 1.61 55.0 94.9 160.0 1.45 32.0 128.2 379.0 1.33 1.75
Lukianivka 40.0 92.3 210.0 1.75 37.0 130.5 1 350.0 1.78 52.5 157.5 369.0 1.62 1.69
Nyvky - - - - 37.0 85.2 154.0 1.25 57.5 150.1 267.1 1.43 1.43
Shevchenkivskyi (KPI) 53.5 89.2 170.0 1.78 56.0 111.7 280.0 1.73 58.0 138.8 380.0 1.50 1.86
Shevchenkivskyi (center) 29.0 92.4 210.0 1.85 46.0 172.8 1 350.0 2.26 32.0 234.7 1 173.0 2.09 2.31
Shuliavka (Shevch.) - - - - 59.0 158.2 266.0 2.27 55.0 147.8 255.0 1.48 1.88
Syrets 40.0 87.6 165.6 1.77 55.0 94.9 160.0 1.45 32.0 128.2 379.0 1.33 1.50
Tatarka 49.0 76.4 93.0 1.61 51.0 89.1 165.0 1.32 58.0 129.6 270.0 1.29 1.37
Solomianskyi district 19.0 65.9 1 084.6 1.42 33.0 76.3 175.0 1.18 40.0 124.1 600.0 1.23 1.27
Chokolivka 19.0 65.9 1 084.6 1.42 33.0 76.3 175.0 1.18 40.0 124.1 600.0 1.23 1.20
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 71.0 105.3 210.0 1.12 1.00
Karavaievi Dachi - - - - 62.0 103.0 155.0 1.37 40.0 77.3 150.0 0.98 1.18
Oleksandrivska Slobidka 19.0 33.9 90.0 0.85 38.2 75.9 195.0 1.05 46.6 103.1 320.0 1.03 0.99
Pervomaiskyi 36.5 80.6 115.0 1.34 37.0 81.0 175.0 1.40 50.0 99.4 192.0 1.19 1.28
Protasiv Yar - - - - - - - - 103.0 162.1 250.0 1.56 1.56
Shuliavka (Solom.) 45.0 80.6 130.0 1.63 33.0 91.6 330.0 1.31 65.0 132.3 240.0 1.30 1.34
Solomianka 60.0 90.2 150.0 1.72 38.0 121.2 330.0 1.62 45.0 164.3 500.0 1.58 1.58
Vidradnyi 28.0 59.2 105.0 1.36 33.0 77.0 135.0 1.25 42.0 81.3 170.0 1.06 1.20
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 288.4 600.0 1.86 1.55
Zhuliany 42.0 69.6 98.0 1.69 44.5 76.9 133.0 1.22 - - - - 1.46
Sviatoshynskyi district 40.0 67.9 134.0 1.14 35.1 77.8 172.0 1.14 58.0 100.5 270.0 1.06 1.10
Akademmistechko - - - - 37.5 87.8 145.0 1.18 50.0 101.6 360.0 1.16 1.10
Bilychi 40.0 67.9 134.0 1.14 35.1 77.8 172.0 1.14 58.0 100.5 270.0 1.06 1.08
Borshchahivka 28.0 62.0 134.0 1.27 37.0 75.1 120.0 1.10 42.0 85.4 360.0 1.05 1.07
Halahany - - - - 60.0 80.0 172.0 1.36 60.0 76.0 100.0 1.02 1.19
Novobilychi 29.0 45.2 65.0 1.05 35.1 58.8 145.0 0.85 55.0 82.8 150.0 0.98 0.95
Nyvky (Svyatoshynsʹkyy) 19.5 61.9 134.0 1.25 - - - - - - - - 1.25
Sviatoshyn 57.5 73.1 90.0 1.48 47.0 81.6 110.0 1.09 65.0 107.0 280.0 1.19 1.25

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts