Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.0 76.8 600.0 1.56 27.0 116.1 1 889.0 1.61 34.4 181.6 5 950.0 1.73 1.51
Darnytskyi district 33.5 64.2 85.0 1.19 33.8 60.6 95.0 0.92 45.0 84.0 140.0 0.88 1.06
Bortnychi - - - - 58.0 68.4 89.0 0.82 41.0 70.8 120.0 0.71 0.77
Kharkivskyi masyv 33.5 64.2 85.0 1.19 46.0 79.7 160.0 1.17 43.0 75.9 130.0 0.95 1.02
Nova Darnytsia - - - - 33.8 60.6 95.0 0.92 45.0 84.0 140.0 0.88 0.89
Osokorky 33.4 73.0 168.0 1.49 33.8 86.7 340.0 1.26 41.0 104.9 350.0 1.11 1.25
Pozniaky 33.5 67.1 102.0 1.33 55.0 87.8 165.0 1.19 55.0 107.3 330.0 1.10 1.15
Desnianskyi district 23.7 40.1 69.0 0.93 28.9 66.7 127.0 1.03 42.0 74.5 185.0 0.88 0.94
Lisovyi - - - - 28.9 61.9 110.0 1.02 42.0 65.6 99.0 0.93 0.98
Troieshchyna 23.7 40.1 69.0 0.93 28.9 66.7 127.0 1.03 42.0 74.5 185.0 0.88 0.92
Dniprovskyi district 26.0 53.6 103.0 1.17 34.0 78.4 158.0 1.22 34.4 104.7 230.0 1.23 1.26
Berezniaky 25.0 62.4 115.0 1.27 38.0 88.5 169.0 1.42 40.0 97.2 375.0 1.19 1.26
DVRZ - - - - 38.0 57.0 70.0 0.86 60.0 80.8 115.0 0.87 0.86
Komsomolskyi masyv 35.0 55.2 115.0 1.26 35.0 79.4 147.0 1.06 43.0 98.8 300.0 1.26 1.15
Livoberezhnyi masyv 53.0 125.9 285.0 2.21 60.5 184.1 600.0 2.12 60.0 230.6 925.0 2.04 1.90
Mykilska Slobidka 25.0 56.8 285.0 1.18 27.0 79.3 600.0 1.11 34.4 101.4 925.0 1.12 1.25
Raiduzhnyi - - - - - - - - 42.0 60.2 75.0 0.90 0.90
Rusanivka - - - - - - - - 45.0 69.6 111.0 1.04 1.04
Sotsmistechko 26.0 53.6 103.0 1.17 34.0 78.4 158.0 1.22 34.4 104.7 230.0 1.23 1.19
Stara Darnytsia 37.0 57.4 75.0 1.04 28.9 68.0 105.0 0.90 42.0 72.4 175.0 0.95 0.96
Voskresenka 35.0 61.3 77.0 1.36 30.0 76.8 130.0 1.14 59.0 109.8 300.0 1.14 1.17
Holosiivskyi district 42.5 68.8 112.0 1.45 54.0 91.2 165.0 1.29 55.0 79.3 165.0 0.91 1.38
Demiivka 25.0 88.9 162.6 1.61 42.0 153.2 484.0 1.69 34.4 183.1 5 950.0 1.70 1.75
Feofaniia - - - - 55.0 84.8 98.0 1.27 59.9 101.0 155.0 1.16 1.22
Holosiivo 32.3 60.1 160.0 1.30 42.0 90.6 180.0 1.37 49.0 119.0 500.0 1.27 1.30
Holosiivskyi (center) 23.0 81.5 215.0 1.68 35.0 126.9 484.0 1.81 66.0 203.6 570.0 1.95 1.76
Korchuvate - - - - - - - - 58.0 95.7 200.0 1.22 1.22
Mysholovka 24.1 32.1 87.5 0.71 49.0 74.4 120.0 1.11 60.0 104.1 172.0 1.14 0.99
Saperna Slobidka 27.0 66.3 81.0 1.39 52.0 89.6 150.0 1.45 54.0 137.0 330.0 1.35 1.34
Teremky-1 30.5 44.9 77.0 1.12 40.0 73.6 215.0 1.10 55.0 79.3 165.0 0.91 1.04
Teremky-2 42.5 68.8 112.0 1.45 54.0 91.2 165.0 1.29 55.0 105.1 250.0 1.15 1.30
Obolonskyi district 33.9 36.3 37.3 0.65 46.0 63.5 77.0 1.17 45.5 83.2 149.0 0.92 1.43
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 33.9 36.3 37.3 0.65 - - - - - - - - 0.65
Minskyi masyv 38.5 62.4 87.0 1.36 40.3 95.9 350.0 1.32 42.2 131.9 650.0 1.34 1.34
Obolon 30.5 96.8 192.0 1.87 41.0 141.3 350.0 1.96 56.0 207.8 650.0 1.85 1.95
Priorka (Obolonsky district) 25.5 66.0 192.0 1.39 46.0 63.5 77.0 1.17 45.5 83.2 149.0 0.92 1.11
Vyshhorodskyi masyv - - - - - - - - 56.0 84.5 130.0 1.09 1.09
Pecherskyi district 38.0 121.6 600.0 2.43 38.0 183.0 490.0 2.44 51.5 320.1 5 950.0 2.73 3.41
Chorna hora - - - - - - - - 85.0 107.5 165.0 1.43 1.43
Lypky 49.0 110.9 280.0 2.63 70.0 189.6 800.0 2.79 110.0 451.6 1 700.0 3.50 3.50
Pechersk 38.5 127.6 373.2 2.43 38.0 176.7 1 889.0 2.29 62.0 280.4 990.0 2.35 2.68
Pecherskyi (center) 38.0 121.6 600.0 2.43 38.0 183.0 490.0 2.44 51.5 320.1 5 950.0 2.73 2.73
Verkhnia Telychka 30.0 109.0 600.0 1.98 38.0 169.2 1 889.0 2.10 51.5 356.0 5 950.0 2.68 2.95
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 2 299.0 5 950.0 8.49 7.03
Podilskyi district 21.0 68.6 160.0 1.40 39.5 96.0 350.0 1.42 52.0 82.8 150.0 1.01 1.31
Kurenivka - - - - 39.5 65.9 93.0 1.06 45.0 88.7 130.0 1.05 1.01
Mostytskyi 52.0 58.2 65.0 1.31 45.0 67.5 85.0 0.98 59.0 89.2 132.0 1.02 1.10
Podil 42.0 99.0 160.0 1.88 55.0 127.0 350.0 1.92 56.0 164.3 550.0 1.78 1.83
Rybalskyi Ostriv 21.0 68.6 160.0 1.40 39.5 96.0 350.0 1.42 - - - - 1.41
Vitriani Hory 21.0 65.6 100.0 1.33 47.0 126.1 177.0 1.55 49.0 125.0 290.0 1.26 1.30
Vynohradar - - - - - - - - 52.0 82.8 150.0 1.01 0.98
Shevchenkivskyi district 27.0 92.7 270.0 1.89 46.0 162.4 1 350.0 2.17 45.0 231.4 1 350.0 2.03 1.60
Lukianivka 31.0 100.7 190.0 1.98 52.0 103.5 250.0 1.55 55.0 140.9 369.0 1.43 1.58
Nyvky 27.0 66.3 88.0 1.28 36.5 76.6 107.0 1.13 45.0 106.2 190.8 1.13 1.24
Shevchenkivskyi (KPI) 40.0 70.2 115.0 1.41 44.0 104.3 280.0 1.55 45.0 165.7 1 350.0 1.64 1.48
Shevchenkivskyi (center) 27.0 92.7 270.0 1.89 46.0 162.4 1 350.0 2.17 45.0 231.4 1 350.0 2.03 2.21
Shuliavka (Shevch.) - - - - 60.0 161.6 266.0 2.25 69.0 125.3 255.0 1.35 1.80
Syrets 35.0 76.5 125.0 1.61 30.0 96.5 185.0 1.39 45.0 114.7 379.0 1.20 1.42
Tatarka 53.5 77.9 110.0 1.72 30.0 110.1 1 350.0 1.59 50.5 109.9 330.0 1.16 1.41
Solomianskyi district 33.0 45.6 85.0 1.09 55.0 64.6 68.0 0.85 137.0 260.2 550.0 1.62 1.23
Chokolivka 34.5 50.5 99.0 1.14 32.0 77.0 190.0 1.17 38.0 122.5 550.0 1.21 1.10
Kadetskyi Hai 33.0 45.6 85.0 1.09 55.0 64.6 68.0 0.85 65.0 102.3 210.0 1.09 0.98
Karavaievi Dachi - - - - 78.0 107.3 155.0 1.37 42.0 78.8 120.0 0.93 1.15
Oleksandrivska Slobidka 19.0 29.4 80.0 0.73 37.0 77.8 220.0 1.09 46.6 106.9 320.0 1.04 1.07
Pervomaiskyi 44.0 89.6 119.0 1.42 35.0 71.5 155.0 1.27 44.0 113.5 229.0 1.30 1.32
Protasiv Yar - - - - - - - - 103.0 173.0 250.0 1.56 1.56
Shuliavka (Solom.) 19.0 70.8 600.0 1.43 27.0 98.0 1 889.0 1.38 34.4 128.1 5 950.0 1.30 1.29
Solomianka 33.5 79.2 150.0 1.52 42.0 118.7 330.0 1.61 57.5 164.1 500.0 1.53 1.46
Vidradnyi 25.0 56.1 99.0 1.26 29.7 66.0 130.0 1.15 38.0 82.5 150.0 1.02 1.14
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 260.2 550.0 1.62 1.49
Sviatoshynskyi district 23.0 61.7 134.0 1.17 55.0 91.5 160.0 1.25 41.0 75.7 130.0 0.91 1.09
Akademmistechko 23.0 61.7 134.0 1.17 55.0 91.5 160.0 1.25 56.0 102.2 360.0 1.14 1.14
Bilychi 25.0 68.2 134.0 1.20 33.0 77.2 160.0 1.09 41.0 95.8 360.0 1.08 1.07
Borshchahivka 23.0 64.4 134.0 1.16 34.5 72.0 120.0 1.01 41.0 83.4 300.0 1.04 1.02
Halahany 48.0 63.8 82.0 1.35 60.0 73.4 92.0 1.24 63.0 93.6 135.0 1.19 1.26
Novobilychi 23.0 48.2 134.0 0.96 33.0 59.7 160.0 0.86 41.0 75.7 130.0 0.91 0.91
Sviatoshyn 36.5 62.4 105.0 1.31 55.0 85.5 130.0 1.14 57.0 108.8 300.0 1.21 1.22

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts