Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 26.0 93.6 600.0 1.92 31.0 131.2 1 889.0 1.84 35.0 190.3 5 950.0 1.84 1.72
Darnytskyi district 45.0 78.5 165.0 1.72 55.0 67.0 87.0 0.93 50.0 101.9 499.0 1.21 1.24
Bortnychi - - - - 55.0 67.0 87.0 0.93 55.0 81.1 130.0 0.84 0.88
Kharkivskyi masyv 38.0 63.4 83.0 1.39 39.0 86.7 160.0 1.27 50.0 101.9 499.0 1.21 1.21
Nova Darnytsia - - - - 61.0 71.2 88.0 1.01 57.0 89.2 155.0 0.94 0.97
Osokorky 45.0 78.5 165.0 1.72 39.0 99.2 236.0 1.48 61.9 132.5 500.0 1.39 1.48
Pozniaky 30.7 75.9 170.0 1.55 39.0 90.9 236.0 1.31 35.0 128.9 5 950.0 1.30 1.37
Desnianskyi district 30.0 53.5 78.0 1.19 40.5 68.3 125.0 1.07 48.0 77.6 200.0 0.93 1.03
Bykivnia (Desn.) - - - - 42.9 69.3 125.0 1.08 - - - - 1.08
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 67.6 99.0 1.00 1.00
Troieshchyna 30.0 53.5 78.0 1.19 40.5 68.3 125.0 1.07 48.0 77.6 200.0 0.93 1.02
Dniprovskyi district 39.5 67.8 99.0 1.59 56.0 66.6 90.0 1.37 50.0 127.8 290.0 1.44 1.39
Berezniaky 33.0 50.8 76.0 1.31 43.0 95.3 199.0 1.45 50.0 127.8 290.0 1.44 1.40
DVRZ - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90
Komsomolskyi masyv 48.0 72.5 107.5 1.49 55.0 105.9 180.0 1.49 56.0 126.3 300.0 1.40 1.39
Livoberezhnyi masyv 28.0 73.3 250.0 1.54 52.5 183.7 600.0 2.15 60.0 159.9 450.0 1.63 1.65
Mykilska Slobidka 28.0 74.8 250.0 1.60 31.0 100.6 1 889.0 1.41 47.3 116.1 450.0 1.29 1.52
Rusanivka - - - - 56.0 66.6 90.0 1.37 65.0 78.1 94.9 1.24 1.31
Sotsmistechko 39.5 67.8 99.0 1.59 39.8 86.2 187.5 1.34 47.3 117.9 200.0 1.39 1.37
Stara Darnytsia - - - - 39.0 69.2 105.0 0.96 57.0 87.5 175.0 1.08 1.02
Voskresenka 28.0 70.5 140.0 1.67 31.0 65.6 85.0 1.13 55.0 106.8 300.0 1.20 1.33
Holosiivskyi district 47.0 83.8 225.0 1.63 68.0 148.1 484.0 1.82 60.0 95.0 200.0 1.27 1.60
Demiivka 47.0 83.8 225.0 1.63 68.0 148.1 484.0 1.82 60.0 220.7 715.0 1.94 1.90
Feofaniia 54.0 61.9 74.0 1.39 70.0 84.6 103.0 1.20 85.0 120.2 140.0 1.16 1.25
Holosiivo 45.0 77.7 160.0 1.73 49.5 88.5 170.0 1.59 60.0 122.1 400.0 1.51 1.55
Holosiivskyi (center) 26.0 98.9 600.0 2.01 37.0 152.5 1 889.0 2.12 58.0 197.8 715.0 1.92 1.96
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 95.0 200.0 1.27 1.27
Mysholovka 45.0 63.3 80.0 1.26 60.5 83.3 140.0 1.13 59.0 103.9 145.0 1.12 1.17
Saperna Slobidka 63.0 78.6 88.0 1.55 64.0 124.8 245.0 1.79 65.0 154.4 330.0 1.54 1.64
Teremky-1 37.0 68.7 141.2 1.70 58.0 82.8 136.8 1.30 63.0 99.5 215.0 1.15 1.38
Teremky-2 60.0 66.8 73.0 1.84 51.5 102.4 220.0 1.67 58.0 109.9 270.0 1.27 1.59
Universytetske mistechko 66.0 89.3 110.0 1.72 72.0 127.8 159.0 1.71 95.0 175.2 290.0 1.67 1.70
Obolonskyi district 38.8 65.5 88.0 1.56 43.5 90.7 380.0 1.17 57.0 75.3 119.5 0.99 1.57
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 37.0 45.1 69.0 0.86 37.0 89.4 1 889.0 1.21 - - - - 1.03
Minskyi masyv 38.8 65.5 88.0 1.56 43.5 90.7 380.0 1.17 44.0 139.8 650.0 1.45 1.39
Obolon 45.0 100.1 208.0 2.09 55.0 134.2 380.0 1.85 58.0 215.7 650.0 1.96 2.05
Priorka (Obolonsky district) 33.0 81.8 195.0 1.75 56.0 73.0 93.0 1.05 57.0 75.3 119.5 0.99 1.26
Vyshhorodskyi masyv 36.0 80.3 208.0 1.76 - - - - - - - - 1.76
Pecherskyi district 120.0 168.0 240.0 3.33 65.0 210.9 380.0 2.84 99.9 293.0 570.0 2.81 3.57
Chorna hora 120.0 168.0 240.0 3.33 65.0 210.9 380.0 2.84 99.9 293.0 570.0 2.81 3.04
Lypky - - - - 85.0 200.4 700.0 3.13 140.0 413.0 1 500.0 3.36 4.04
Pechersk 52.0 144.1 320.0 2.63 65.9 202.4 462.8 2.49 71.0 288.1 2 500.0 2.43 2.97
Pecherskyi (center) 48.5 159.0 315.0 3.00 52.0 223.3 1 889.0 2.85 41.0 304.2 5 950.0 2.59 2.95
Verkhnia Telychka 48.5 141.6 600.0 2.43 52.0 195.6 1 889.0 2.49 63.0 304.8 5 950.0 2.29 3.18
Zvirynets - - - - - - - - 405.4 1 794.4 5 950.0 7.51 6.32
Podilskyi district 34.5 117.8 325.0 2.42 57.0 167.1 405.0 2.51 49.0 168.8 500.0 1.80 1.61
Kurenivka - - - - - - - - 49.0 89.7 220.0 1.10 1.39
Mostytskyi 33.0 61.1 87.0 1.40 51.0 76.0 115.0 1.19 56.0 102.0 210.0 1.16 1.25
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 34.5 78.1 325.0 1.72 - - - - 58.0 108.1 200.0 1.20 1.46
Podil 34.5 117.8 325.0 2.42 57.0 167.1 405.0 2.51 49.0 168.8 500.0 1.80 2.20
Rybalskyi Ostriv 68.5 92.2 140.0 1.94 42.0 109.8 405.0 1.64 93.0 168.6 285.0 1.81 1.79
Vitriani Hory 33.0 70.2 125.0 1.48 43.0 129.6 200.0 1.63 55.0 150.9 285.0 1.52 1.44
Vynohradar - - - - - - - - 61.0 102.6 135.0 1.17 1.17
Shevchenkivskyi district 45.0 89.2 148.0 1.96 58.0 129.7 370.0 1.69 63.0 151.0 369.0 1.65 1.78
Lukianivka 45.0 89.2 148.0 1.96 58.0 129.7 370.0 1.69 63.0 151.0 369.0 1.65 1.72
Nyvky 45.0 72.8 120.0 1.63 50.0 89.5 160.0 1.35 55.0 112.3 230.0 1.35 1.44
Shevchenkivskyi (KPI) 51.0 99.3 200.0 1.88 50.5 107.1 280.0 1.68 62.0 166.9 510.0 1.82 1.70
Shevchenkivskyi (center) 34.0 98.8 230.0 2.08 44.0 156.6 680.0 2.18 55.0 239.2 1 450.0 2.20 2.34
Shuliavka (Shevch.) 80.0 99.6 145.0 2.07 60.0 130.7 178.0 1.80 78.0 193.4 350.0 1.88 1.86
Syrets 36.9 83.5 149.0 1.83 49.0 94.4 155.0 1.59 55.0 171.2 450.0 1.57 1.60
Tatarka 36.0 79.6 125.5 1.85 44.0 102.9 180.0 1.56 68.0 142.6 520.0 1.45 1.57
Solomianskyi district 26.0 62.3 150.0 1.39 34.0 82.6 205.0 1.38 50.0 102.8 299.0 1.19 1.41
Chokolivka 36.0 68.2 113.0 1.58 34.0 85.4 165.0 1.21 57.0 123.9 210.0 1.26 1.35
Kadetskyi Hai 57.0 68.2 85.0 1.48 - - - - 78.0 100.4 135.0 1.11 1.29
Karavaievi Dachi - - - - 34.0 94.1 1 889.0 1.33 50.0 102.5 149.0 1.09 1.27
Oleksandrivska Slobidka 26.0 62.3 150.0 1.39 53.0 86.6 145.0 1.32 41.0 130.6 500.0 1.26 1.39
Pervomaiskyi - - - - 34.0 82.6 205.0 1.38 50.0 102.8 299.0 1.19 1.25
Shuliavka (Solom.) 37.0 72.8 120.0 1.49 50.0 90.1 205.0 1.30 55.0 135.4 300.0 1.38 1.38
Solomianka 38.0 93.0 150.0 1.85 55.0 125.6 180.0 1.67 55.0 180.0 500.0 1.62 1.67
Vidradnyi 26.0 63.9 105.0 1.50 42.0 90.8 148.0 1.41 41.0 90.5 169.0 1.16 1.36
Zaliznychnyi - - - - 99.0 145.8 170.0 1.47 130.0 248.3 420.0 1.59 1.44
Zhuliany 61.0 84.6 135.0 1.84 67.0 104.9 145.0 1.66 - - - - 1.75
Sviatoshynskyi district 27.0 72.5 110.0 1.57 50.0 93.1 120.0 1.42 57.5 97.9 200.0 1.06 1.23
Akademmistechko - - - - 55.0 83.6 145.0 1.25 58.0 105.2 360.0 1.21 1.16
Bilychi - - - - - - - - 57.5 97.9 200.0 1.06 1.02
Borshchahivka 29.0 73.9 110.0 1.55 31.0 88.5 1 889.0 1.30 35.0 95.7 360.0 1.12 1.17
Halahany 54.0 77.2 105.0 1.78 47.0 76.8 120.0 1.27 - - - - 1.53
Novobilychi 27.0 72.5 110.0 1.57 50.0 72.9 84.0 1.06 53.0 94.5 130.0 1.11 1.25
Sviatoshyn - - - - 50.0 93.1 120.0 1.42 55.0 117.9 280.0 1.31 1.31

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts