Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.3 75.8 600.0 1.55 26.9 114.3 1 889.0 1.58 33.9 170.8 5 950.0 1.64 1.52
Darnytskyi district 56.0 63.7 78.0 1.39 33.8 62.2 108.0 0.93 43.0 81.5 130.0 0.91 1.08
Bortnychi 22.5 64.0 170.0 1.32 55.0 69.2 98.0 0.82 59.0 88.1 120.0 0.85 1.00
Kharkivskyi masyv 23.5 50.1 85.0 1.08 38.5 76.2 160.0 1.11 40.0 75.1 130.0 0.92 0.97
Nova Darnytsia 56.0 63.7 78.0 1.39 33.8 62.2 108.0 0.93 43.0 81.5 130.0 0.91 1.03
Osokorky 33.0 65.8 170.0 1.39 33.8 90.2 300.0 1.28 40.0 107.4 395.0 1.12 1.25
Pozniaky 37.0 66.3 105.0 1.31 47.0 86.2 244.0 1.18 54.0 106.0 330.0 1.08 1.14
Desnianskyi district 19.3 37.5 69.0 0.86 29.9 74.1 1 111.1 1.16 40.0 72.3 180.0 0.86 0.97
Lisovyi 29.0 47.0 69.0 1.15 29.9 65.6 120.0 1.08 42.0 68.5 107.0 0.94 1.06
Troieshchyna 19.3 37.5 69.0 0.86 29.9 74.1 1 111.1 1.16 40.0 72.3 180.0 0.86 0.91
Dniprovskyi district 34.9 89.6 150.0 2.32 55.0 222.4 650.0 2.45 42.0 106.9 549.0 1.25 1.33
Berezniaky 39.8 69.1 115.0 1.41 35.5 90.7 150.0 1.52 42.0 106.9 549.0 1.25 1.35
DVRZ - - - - - - - - 60.0 80.0 115.0 0.86 0.86
Komsomolskyi masyv 44.3 55.3 71.0 1.15 35.0 92.6 181.4 1.09 44.0 97.3 300.0 1.20 1.12
Livoberezhnyi masyv 64.0 134.3 285.0 2.30 55.0 222.4 650.0 2.45 55.0 286.3 925.0 2.39 2.17
Mykilska Slobidka 20.0 46.8 285.0 1.02 26.9 78.1 650.0 1.12 33.9 99.7 925.0 1.10 1.27
Raiduzhnyi - - - - - - - - 43.0 62.3 75.0 0.89 0.89
Rusanivka 34.9 89.6 150.0 2.32 - - - - 46.5 72.1 165.0 1.06 1.69
Sotsmistechko 20.0 51.5 105.0 1.12 26.9 70.8 120.0 1.19 33.9 98.8 183.0 1.13 1.13
Stara Darnytsia 35.0 54.2 115.0 0.99 27.0 66.2 115.0 0.89 45.0 72.2 180.0 0.95 0.91
Voskresenka 49.5 61.3 74.0 1.35 29.0 69.7 130.0 1.14 40.0 93.4 300.0 1.05 1.18
Holosiivskyi district 27.0 41.1 75.0 1.01 38.5 65.9 150.0 0.95 57.0 96.6 200.0 1.28 1.38
Bahrynova Hora - - - - - - - - 62.5 100.4 148.0 1.18 1.18
Demiivka 25.0 90.2 178.0 1.73 56.0 172.6 484.0 1.95 55.0 221.8 580.0 2.05 1.82
Feofaniia - - - - 55.0 91.9 150.0 1.27 48.0 90.9 138.0 1.11 1.19
Holosiivo 32.2 59.4 160.0 1.23 36.0 92.9 180.0 1.35 44.0 112.2 500.0 1.21 1.25
Holosiivskyi (center) 23.0 79.9 215.0 1.68 34.3 118.4 484.0 1.68 66.0 205.4 628.5 1.97 1.83
Korchuvate - - - - - - - - 57.0 96.6 200.0 1.28 1.28
Mysholovka 23.1 32.7 87.5 0.71 34.3 59.5 130.0 0.83 60.0 105.1 172.0 1.15 0.90
Saperna Slobidka 51.0 67.1 109.0 1.34 38.0 92.3 180.0 1.44 54.0 134.8 330.0 1.31 1.32
Teremky-1 27.0 41.1 75.0 1.01 38.5 65.9 150.0 0.95 54.0 77.4 156.5 0.86 0.97
Teremky-2 42.5 61.9 97.0 1.35 47.0 93.7 165.0 1.34 33.9 140.5 5 950.0 1.38 1.36
Obolonskyi district 27.8 80.5 192.0 1.59 46.0 63.2 85.0 1.16 47.5 80.0 149.0 0.91 1.37
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 27.8 34.7 53.4 0.62 35.3 39.5 45.1 0.53 - - - - 0.57
Minskyi masyv 36.0 62.3 87.0 1.32 35.3 95.1 350.0 1.31 37.0 121.1 650.0 1.26 1.30
Obolon 36.0 101.7 192.0 1.92 38.0 138.6 350.0 1.95 46.0 186.9 650.0 1.71 1.88
Priorka (Obolonsky district) 27.8 80.5 192.0 1.59 46.0 63.2 85.0 1.16 47.5 80.0 149.0 0.91 1.17
Pecherskyi district 30.0 96.6 600.0 1.81 55.0 72.1 110.0 1.43 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 3.24
Chorna hora - - - - 55.0 72.1 110.0 1.43 60.0 104.2 165.0 1.44 1.44
Lypky 49.0 105.5 280.0 2.48 55.0 178.4 495.0 2.65 110.0 377.8 1 700.0 3.12 3.40
Pechersk 39.0 117.1 377.1 2.24 51.5 167.9 454.1 2.15 70.0 270.3 990.0 2.25 2.65
Pecherskyi (center) 40.0 105.4 290.0 2.08 39.0 176.5 490.0 2.32 45.0 305.0 1 632.0 2.64 2.71
Verkhnia Telychka 30.0 96.6 600.0 1.81 39.0 159.8 1 889.0 1.99 45.0 326.3 5 950.0 2.54 2.94
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.56
Podilskyi district 24.0 69.5 160.0 1.41 33.0 115.4 177.0 1.52 34.3 122.8 750.0 1.30 1.30
Kurenivka - - - - 31.9 61.8 93.0 0.99 55.0 94.7 180.0 1.12 1.02
Mostytskyi - - - - 51.0 68.2 115.0 0.95 44.0 82.9 136.5 0.96 0.95
Podil 26.9 90.0 160.0 1.90 31.9 109.2 350.0 1.68 55.0 164.5 750.0 1.76 1.76
Vitriani Hory 24.0 69.5 160.0 1.41 33.0 115.4 177.0 1.52 34.3 122.8 750.0 1.30 1.41
Vynohradar - - - - - - - - 34.3 74.7 150.0 0.95 0.94
Shevchenkivskyi district 51.0 95.4 190.0 1.86 37.0 106.7 250.0 1.59 45.0 152.0 2 099.0 1.47 1.63
Lukianivka 51.0 95.4 190.0 1.86 37.0 106.7 250.0 1.59 45.0 152.0 2 099.0 1.47 1.54
Nyvky 27.0 64.2 88.0 1.27 39.0 92.8 250.0 1.39 45.0 100.8 230.0 1.17 1.30
Shevchenkivskyi (KPI) 52.0 74.0 115.0 1.61 43.0 98.0 280.0 1.53 45.0 119.1 380.0 1.34 1.49
Shevchenkivskyi (center) 27.0 97.6 270.0 2.00 52.0 165.4 1 350.0 2.15 64.0 261.5 2 099.0 2.20 2.29
Shuliavka (Shevch.) 27.0 86.5 270.0 1.81 60.0 157.7 266.0 2.11 56.0 125.3 255.0 1.36 1.75
Syrets 30.0 70.9 125.0 1.55 31.0 91.2 170.0 1.38 45.0 107.4 379.0 1.14 1.39
Tatarka 39.9 62.9 110.0 1.46 31.0 110.7 1 350.0 1.56 45.0 162.8 2 099.0 1.49 1.44
Solomianskyi district 45.0 74.8 150.0 1.44 40.0 96.9 155.0 1.34 43.0 93.4 149.5 1.01 1.28
Chokolivka 34.1 50.3 105.0 1.13 35.0 79.3 190.0 1.20 40.0 114.4 250.0 1.20 1.18
Kadetskyi Hai 47.0 62.0 85.0 1.27 55.0 68.1 92.0 0.94 66.0 103.7 210.0 1.11 1.05
Karavaievi Dachi - - - - 40.0 96.9 155.0 1.34 43.0 93.4 149.5 1.01 1.18
Oleksandrivska Slobidka 32.0 60.5 80.0 1.17 41.5 96.6 220.0 1.27 42.0 113.0 320.0 1.12 1.25
Pervomaiskyi 25.0 84.9 125.0 1.40 42.0 75.2 155.0 1.30 43.5 115.8 237.0 1.28 1.33
Shuliavka (Solom.) 19.3 73.4 600.0 1.48 26.9 95.1 1 889.0 1.38 39.0 124.7 620.0 1.22 1.29
Solomianka 45.0 74.8 150.0 1.44 35.0 113.5 330.0 1.54 52.0 183.6 620.0 1.62 1.53
Vidradnyi 26.0 56.2 80.0 1.24 30.0 50.1 103.0 0.78 39.0 81.8 186.0 0.98 1.21
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 273.8 550.0 1.67 1.55
Sviatoshynskyi district 36.5 57.5 73.0 1.21 39.5 73.8 149.0 1.15 35.0 91.0 360.0 1.05 1.07
Akademmistechko - - - - 56.0 90.6 200.0 1.21 50.0 100.3 360.0 1.14 1.12
Bilychi - - - - 39.5 73.8 149.0 1.15 35.0 91.0 360.0 1.05 1.04
Borshchahivka 21.5 60.2 110.0 1.21 29.9 72.1 158.0 1.05 35.0 84.4 300.0 1.05 1.05
Halahany 48.0 62.0 82.0 1.17 58.0 71.8 94.0 1.26 59.0 75.1 105.0 1.02 1.15
Novobilychi 21.5 50.0 110.0 1.01 29.9 60.7 200.0 0.90 45.0 77.1 130.0 0.94 0.95
Sviatoshyn 36.5 57.5 73.0 1.21 44.0 81.4 130.0 1.10 58.0 104.8 300.0 1.18 1.10

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts