Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 23.0 92.3 600.0 1.92 30.0 126.2 1 889.0 1.73 41.0 187.5 5 950.0 1.79 1.69
Darnytskyi district 33.0 79.0 165.0 1.72 55.0 68.4 87.0 0.90 55.0 84.8 130.0 0.83 1.19
Bortnychi - - - - 55.0 68.4 87.0 0.90 55.0 84.8 130.0 0.83 0.87
Kharkivskyi masyv 33.1 55.5 79.0 1.21 39.6 83.3 160.0 1.19 48.0 83.9 140.0 1.05 1.09
Nova Darnytsia - - - - 45.0 67.7 85.0 1.00 55.0 87.6 155.0 0.94 0.95
Osokorky 33.0 79.0 165.0 1.72 39.6 92.8 236.0 1.35 58.0 133.6 500.0 1.37 1.46
Pozniaky 23.0 78.9 600.0 1.63 52.0 97.4 185.0 1.30 48.0 121.8 500.0 1.22 1.34
Desnianskyi district 25.0 51.3 78.0 1.18 45.0 68.0 125.0 1.06 48.0 76.4 220.0 0.92 1.01
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 71.7 105.0 1.01 1.01
Troieshchyna 25.0 51.3 78.0 1.18 45.0 68.0 125.0 1.06 48.0 76.4 220.0 0.92 1.01
Dniprovskyi district 42.0 64.7 95.0 1.51 60.0 70.8 87.0 1.33 56.0 84.0 175.0 1.02 1.37
Berezniaky - - - - 45.0 85.7 145.0 1.39 55.0 172.1 450.0 1.66 1.52
DVRZ - - - - - - - - 60.0 86.2 115.0 0.92 0.92
Komsomolskyi masyv 57.1 73.3 108.5 1.50 68.0 103.3 130.0 1.50 55.0 116.0 300.0 1.40 1.36
Livoberezhnyi masyv 61.0 94.5 250.0 1.77 71.0 220.3 600.0 2.40 60.0 239.1 925.0 2.15 1.92
Mykilska Slobidka 27.0 62.5 250.0 1.45 33.0 96.6 600.0 1.30 47.3 115.9 925.0 1.25 1.44
Raiduzhnyi - - - - - - - - 55.0 62.2 80.0 0.83 0.82
Rusanivka - - - - 60.0 70.8 87.0 1.33 - - - - 1.33
Sotsmistechko 42.0 64.7 95.0 1.51 37.0 89.3 187.5 1.36 47.3 121.8 187.0 1.40 1.33
Stara Darnytsia 53.9 64.4 97.0 1.14 45.0 66.7 105.0 0.92 56.0 84.0 175.0 1.02 1.03
Voskresenka 28.0 58.1 71.5 1.51 35.0 68.4 117.0 1.21 55.0 104.8 300.0 1.20 1.31
Holosiivskyi district 65.0 78.3 92.0 1.63 90.0 113.1 145.0 1.56 80.0 143.2 315.0 1.46 1.58
Bahrynova Hora - - - - 44.0 117.2 484.0 1.63 - - - - 1.63
Demiivka 49.0 106.0 225.0 1.88 44.0 137.7 484.0 1.75 60.0 213.1 580.0 1.86 1.84
Feofaniia - - - - 44.0 75.1 96.0 1.17 85.0 121.7 137.0 1.16 1.17
Holosiivo 46.0 74.7 160.0 1.69 50.0 91.7 170.0 1.65 58.0 141.9 500.0 1.66 1.57
Holosiivskyi (center) 31.0 113.6 325.2 2.25 60.0 174.5 411.0 2.37 55.0 222.9 700.0 2.10 2.11
Mysholovka - - - - 54.0 83.9 140.0 1.15 59.0 110.9 172.0 1.21 1.18
Saperna Slobidka 64.5 81.2 100.0 1.57 62.0 103.9 170.0 1.51 57.0 155.5 330.0 1.52 1.49
Teremky-1 23.0 62.7 253.0 1.51 55.0 77.0 136.8 1.15 55.0 123.3 700.0 1.27 1.22
Teremky-2 - - - - 45.0 93.6 165.0 1.61 58.0 104.9 230.0 1.25 1.43
Universytetske mistechko 65.0 78.3 92.0 1.63 90.0 113.1 145.0 1.56 80.0 143.2 315.0 1.46 1.55
Obolonskyi district 51.0 70.0 85.0 1.57 45.0 88.7 130.0 1.11 48.0 102.9 200.0 1.15 1.55
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 33.0 41.1 47.0 0.77 44.2 81.8 495.0 1.07 - - - - 0.92
Minskyi masyv 51.0 70.0 85.0 1.57 45.0 88.7 130.0 1.11 48.0 102.9 200.0 1.15 1.28
Obolon 40.0 97.0 200.0 2.03 48.0 142.8 495.0 1.91 48.0 217.1 650.0 1.95 2.04
Priorka (Obolonsky district) 33.0 80.0 200.0 1.69 - - - - 48.0 82.4 150.0 1.04 1.37
Pecherskyi district 47.0 114.9 600.0 2.13 62.0 132.2 239.0 1.76 65.0 307.8 900.0 2.27 3.58
Chorna hora - - - - - - - - 99.9 132.7 200.0 1.81 1.81
Lypky 76.0 105.5 180.0 2.71 85.0 186.2 700.0 2.89 135.0 476.1 1 700.0 3.55 3.82
Pechersk 46.0 142.1 600.0 2.72 53.8 208.9 490.0 2.58 71.0 325.4 2 200.0 2.60 2.91
Pecherskyi (center) 46.0 154.9 600.0 2.91 30.0 189.0 1 889.0 2.43 41.0 306.8 5 950.0 2.55 2.80
Verkhnia Telychka 47.0 114.9 600.0 2.13 62.0 132.2 239.0 1.76 65.0 307.8 900.0 2.27 2.99
Zvirynets - - - - - - - - 470.0 2 546.6 5 950.0 9.84 7.17
Podilskyi district 30.0 96.6 292.5 1.98 60.0 155.8 405.0 2.23 70.0 200.5 550.0 2.12 1.58
Kurenivka - - - - - - - - 56.0 83.5 153.8 1.06 1.35
Mostytskyi 41.0 58.5 90.0 1.34 42.0 93.4 405.0 1.36 58.0 85.8 115.0 0.93 1.21
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - - - - - 58.0 126.8 215.0 1.44 1.44
Podil 30.0 96.6 292.5 1.98 60.0 155.8 405.0 2.23 70.0 200.5 550.0 2.12 2.11
Rybalskyi Ostriv 30.0 71.9 124.0 1.56 75.0 99.1 119.0 1.43 125.0 169.9 275.0 1.80 1.60
Vitriani Hory 44.0 72.6 125.0 1.52 42.0 122.3 200.0 1.52 51.0 147.2 285.0 1.53 1.52
Vynohradar - - - - - - - - 51.0 116.7 550.0 1.31 1.31
Shevchenkivskyi district 38.0 94.1 249.5 1.95 30.0 150.3 680.0 1.98 68.0 169.5 369.0 1.71 1.85
Lukianivka 38.0 94.1 249.5 1.95 30.0 150.3 680.0 1.98 68.0 169.5 369.0 1.71 1.84
Nyvky 55.0 61.3 70.0 1.70 52.0 77.1 160.0 1.37 58.0 113.3 230.0 1.26 1.67
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 83.6 123.0 1.73 50.5 105.7 280.0 1.60 70.0 184.7 510.0 1.85 1.67
Shevchenkivskyi (center) 43.5 97.9 249.5 2.11 30.0 177.5 680.0 2.45 55.0 249.8 1 450.0 2.24 2.49
Shuliavka (Shevch.) 64.8 96.2 145.0 2.12 - - - - 60.0 171.2 350.0 1.75 1.90
Syrets 65.0 100.5 149.0 2.03 53.5 104.7 160.0 1.63 55.0 127.4 379.0 1.33 1.62
Tatarka 38.0 78.1 125.5 1.82 70.0 102.2 160.0 1.52 58.0 132.1 270.0 1.39 1.57
Solomianskyi district 28.0 65.1 115.0 1.54 45.5 82.2 155.0 1.37 47.5 115.1 300.0 1.28 1.38
Chokolivka 57.5 74.1 98.0 1.71 38.5 79.9 165.0 1.25 57.0 111.4 210.0 1.19 1.38
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 78.0 98.8 135.0 1.06 1.01
Karavaievi Dachi - - - - 62.5 96.3 155.0 1.29 50.0 108.3 159.0 1.12 1.24
Oleksandrivska Slobidka 28.0 63.1 153.0 1.40 34.5 82.6 330.0 1.24 41.0 120.2 500.0 1.17 1.25
Pervomaiskyi - - - - 45.5 82.2 155.0 1.37 47.5 115.1 300.0 1.28 1.41
Shuliavka (Solom.) 38.0 74.0 120.0 1.62 50.0 91.7 205.0 1.33 65.0 156.3 420.0 1.48 1.43
Solomianka 43.0 97.3 150.0 1.86 50.0 129.0 330.0 1.73 55.0 187.5 500.0 1.68 1.69
Vidradnyi 28.0 65.1 115.0 1.54 34.5 73.9 120.0 1.23 41.0 84.7 200.0 1.04 1.27
Zaliznychnyi - - - - 99.0 147.5 170.0 1.44 130.0 259.1 480.0 1.67 1.47
Zhuliany 56.5 82.4 153.0 1.79 55.0 68.1 93.0 1.27 - - - - 1.53
Sviatoshynskyi district 55.0 79.8 130.5 1.50 41.0 88.1 145.0 1.33 58.0 98.5 200.0 1.10 1.20
Akademmistechko - - - - - - - - 58.0 111.8 360.0 1.25 1.15
Bilychi 55.0 79.8 130.5 1.50 41.0 88.1 145.0 1.33 58.0 98.5 200.0 1.10 1.26
Borshchahivka - - - - 40.0 79.5 145.0 1.16 42.0 97.1 360.0 1.14 1.07
Halahany - - - - 60.0 81.1 120.0 1.32 64.0 79.8 100.0 1.05 1.18
Novobilychi 29.0 68.6 130.5 1.40 42.0 75.3 90.0 1.04 57.0 89.4 130.0 1.10 1.11
Sviatoshyn 50.0 72.7 90.0 1.51 50.0 98.4 143.0 1.40 55.0 123.9 280.0 1.38 1.43

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts