Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 23.0 89.9 600.0 1.82 29.0 130.8 1 889.0 1.78 36.5 190.4 5 950.0 1.79 1.67
Darnytskyi district 46.0 59.0 78.0 1.30 50.0 80.5 160.0 1.20 48.0 79.8 130.0 0.98 1.20
Bortnychi - - - - 55.0 68.9 87.0 0.89 48.0 98.8 485.0 0.99 0.94
Kharkivskyi masyv 35.8 59.0 79.0 1.17 50.0 80.5 160.0 1.20 48.0 79.8 130.0 0.98 1.10
Nova Darnytsia 46.0 59.0 78.0 1.30 35.0 69.8 97.6 1.01 55.0 86.6 160.0 0.94 1.05
Osokorky 23.0 76.1 165.0 1.58 50.0 101.4 289.0 1.47 55.2 133.3 485.0 1.35 1.44
Pozniaky 30.7 71.3 119.0 1.43 35.0 95.1 289.0 1.28 55.0 123.1 330.0 1.20 1.32
Desnianskyi district 25.0 54.1 68.0 1.14 37.5 70.4 125.0 1.07 45.0 78.7 220.0 0.96 1.00
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 72.5 138.0 0.99 0.99
Troieshchyna 25.0 54.1 68.0 1.14 37.5 70.4 125.0 1.07 45.0 78.7 220.0 0.96 1.00
Dniprovskyi district 49.5 66.4 100.0 1.44 38.0 100.2 187.5 1.50 51.5 63.1 80.0 0.86 1.36
Berezniaky - - - - 55.0 97.9 160.0 1.46 55.0 132.1 450.0 1.46 1.41
DVRZ - - - - - - - - 44.0 84.2 115.0 0.91 0.91
Komsomolskyi masyv 57.0 62.5 70.0 1.32 58.5 93.0 133.2 1.29 59.0 120.3 300.0 1.31 1.26
Livoberezhnyi masyv 55.0 110.2 285.0 2.02 68.0 252.9 600.0 2.69 60.0 253.2 925.0 2.24 2.11
Mykilska Slobidka 28.0 66.8 285.0 1.44 29.0 97.6 600.0 1.29 42.0 120.9 925.0 1.29 1.46
Raiduzhnyi - - - - - - - - 51.5 63.1 80.0 0.86 0.83
Sotsmistechko 49.5 66.4 100.0 1.44 38.0 100.2 187.5 1.50 42.0 105.1 189.0 1.23 1.30
Stara Darnytsia 35.0 62.4 97.0 1.08 47.5 67.9 105.0 0.91 43.0 76.0 175.0 0.94 0.98
Voskresenka - - - - 32.0 77.3 117.0 1.29 49.9 102.2 300.0 1.15 1.22
Holosiivskyi district 23.0 107.5 600.0 1.94 67.0 110.9 140.0 1.79 89.0 166.7 250.0 1.57 1.56
Demiivka 23.0 107.5 600.0 1.94 35.0 164.4 484.0 1.91 53.0 183.8 580.0 1.73 1.87
Feofaniia 43.0 58.1 68.0 1.32 55.0 78.0 100.0 1.25 59.9 113.0 155.0 1.17 1.25
Holosiivo 48.0 97.0 160.0 1.89 60.0 98.4 185.0 1.58 53.0 143.5 500.0 1.61 1.58
Holosiivskyi (center) 55.0 145.8 361.2 2.64 29.0 137.7 1 889.0 1.90 80.0 227.9 550.0 2.10 2.13
Mysholovka 30.9 46.3 87.5 0.99 54.0 76.5 140.0 1.07 59.0 108.4 172.0 1.14 1.07
Saperna Slobidka - - - - - - - - 65.0 155.5 330.0 1.45 1.37
Teremky-1 23.0 73.2 600.0 1.55 50.0 76.3 175.0 1.10 55.0 88.0 180.0 0.96 1.24
Teremky-2 58.0 67.8 85.0 1.59 58.0 100.0 165.0 1.66 55.1 114.2 215.0 1.25 1.50
Universytetske mistechko - - - - 67.0 110.9 140.0 1.79 89.0 166.7 250.0 1.57 1.68
Obolonskyi district 25.5 70.7 195.0 1.45 57.0 80.9 104.0 1.12 52.0 103.5 200.0 1.12 1.51
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 37.0 42.7 47.0 0.77 47.8 84.1 350.0 1.16 - - - - 0.97
Minskyi masyv 25.5 70.7 195.0 1.45 57.0 80.9 104.0 1.12 52.0 103.5 200.0 1.12 1.23
Obolon 49.5 106.3 195.0 2.09 53.0 141.2 350.0 2.05 52.0 206.0 650.0 1.86 2.08
Priorka (Obolonsky district) 25.5 67.0 195.0 1.43 54.5 75.5 99.5 1.06 56.0 83.3 150.0 1.04 1.18
Pecherskyi district 55.0 105.6 215.0 1.90 91.0 183.2 659.0 2.35 90.0 112.4 159.0 1.55 3.56
Chorna hora - - - - - - - - 90.0 112.4 159.0 1.55 1.55
Lypky 76.0 109.0 180.0 2.82 85.0 207.9 700.0 3.11 99.0 432.1 1 700.0 3.48 3.83
Pechersk 43.0 130.7 300.0 2.49 55.7 200.4 490.0 2.49 66.5 318.8 2 200.0 2.56 2.84
Pecherskyi (center) 43.0 156.7 600.0 2.91 29.0 215.9 1 889.0 2.74 36.5 305.8 5 950.0 2.52 2.87
Verkhnia Telychka 55.0 105.6 215.0 1.90 91.0 183.2 659.0 2.35 65.0 354.4 900.0 2.52 3.08
Zvirynets - - - - - - - - 470.0 2 460.7 5 950.0 9.14 6.96
Podilskyi district 83.0 118.8 292.5 2.29 62.0 146.2 405.0 2.16 40.0 186.4 550.0 1.97 1.56
Kurenivka - - - - - - - - 60.0 89.4 168.9 1.09 1.30
Mostytskyi 43.0 61.1 90.0 1.42 60.0 85.4 129.0 1.26 64.0 92.1 115.0 1.04 1.24
Podil 83.0 118.8 292.5 2.29 62.0 146.2 405.0 2.16 40.0 186.4 550.0 1.97 1.99
Rybalskyi Ostriv 30.0 86.1 292.5 1.74 34.0 104.7 405.0 1.57 - - - - 1.66
Vitriani Hory 55.0 69.0 100.0 1.43 34.0 113.0 200.0 1.48 55.0 155.1 285.0 1.53 1.43
Vynohradar - - - - - - - - 40.0 116.3 550.0 1.31 1.31
Shevchenkivskyi district 65.0 95.0 120.0 1.91 41.0 155.6 1 350.0 1.98 65.0 174.3 369.0 1.77 1.81
Lukianivka 65.0 95.0 120.0 1.91 41.0 155.6 1 350.0 1.98 65.0 174.3 369.0 1.77 1.82
Nyvky 35.0 82.1 111.0 1.71 42.0 90.8 154.0 1.39 61.0 164.2 267.1 1.55 1.74
Shevchenkivskyi (KPI) 60.0 80.1 115.0 1.76 52.0 98.2 280.0 1.60 58.0 179.5 515.0 1.85 1.64
Shevchenkivskyi (center) 29.0 93.0 210.0 1.93 61.0 192.2 1 350.0 2.50 36.5 249.6 995.0 2.25 2.41
Shuliavka (Shevch.) 66.2 91.7 110.0 1.96 - - - - 89.0 183.5 255.0 1.71 1.78
Syrets 29.0 83.3 166.7 1.78 50.0 104.2 165.0 1.59 36.5 124.0 379.0 1.24 1.51
Tatarka 49.0 88.2 127.5 1.94 55.0 91.0 135.0 1.37 58.0 132.7 270.0 1.41 1.57
Solomianskyi district 45.0 64.5 98.0 1.41 45.0 74.3 135.0 1.23 41.0 80.8 150.0 1.03 1.35
Chokolivka 31.0 59.1 98.0 1.51 40.0 85.9 175.0 1.32 60.0 132.4 210.0 1.31 1.38
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 75.0 97.7 140.0 1.08 0.97
Karavaievi Dachi - - - - 58.0 103.5 155.0 1.35 50.0 104.4 160.0 1.11 1.26
Oleksandrivska Slobidka 29.0 63.7 153.0 1.35 42.0 79.2 195.0 1.12 46.6 104.0 300.0 1.05 1.20
Pervomaiskyi - - - - 40.0 85.0 155.0 1.37 56.0 107.9 299.0 1.25 1.31
Protasiv Yar - - - - - - - - 120.0 164.8 249.0 1.57 1.57
Shuliavka (Solom.) 38.0 76.2 120.0 1.57 37.0 92.0 330.0 1.36 41.0 137.8 600.0 1.29 1.33
Solomianka 59.6 100.0 150.0 1.88 40.0 118.8 330.0 1.62 41.0 175.6 600.0 1.61 1.66
Vidradnyi 45.0 64.5 98.0 1.41 45.0 74.3 135.0 1.23 41.0 80.8 150.0 1.03 1.24
Zaliznychnyi - - - - 105.3 148.1 170.0 1.45 130.0 266.8 600.0 1.73 1.48
Zhuliany 29.0 78.3 153.0 1.75 52.6 72.6 133.0 1.29 - - - - 1.52
Sviatoshynskyi district 30.0 66.9 130.5 1.28 49.0 84.8 130.0 1.27 58.0 100.1 165.0 1.08 1.15
Akademmistechko - - - - 39.2 85.0 145.0 1.18 55.0 107.6 360.0 1.18 1.14
Bilychi - - - - 49.0 84.8 130.0 1.27 58.0 100.1 165.0 1.08 1.15
Borshchahivka 30.0 66.9 130.5 1.28 40.3 79.4 145.0 1.13 42.0 93.2 360.0 1.11 1.11
Halahany - - - - 60.0 78.8 124.0 1.35 42.0 90.2 360.0 1.15 1.25
Novobilychi - - - - 40.3 66.5 90.0 0.94 55.0 87.7 130.0 1.08 1.01
Sviatoshyn - - - - 39.2 100.7 145.0 1.37 55.0 117.9 280.0 1.30 1.34

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts