Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 16.0 79.5 780.0 1.61 30.5 117.0 1 889.0 1.62 34.4 180.2 5 950.0 1.72 1.53
Darnytskyi district 30.0 55.9 80.0 1.12 41.0 78.4 160.0 1.14 43.0 78.4 130.0 0.95 1.06
Bortnychi - - - - 58.0 68.0 89.0 0.81 42.0 71.2 130.0 0.72 0.76
Kharkivskyi masyv 30.0 55.9 80.0 1.12 41.0 78.4 160.0 1.14 43.0 78.4 130.0 0.95 1.01
Nova Darnytsia - - - - 33.8 63.3 110.0 0.92 55.0 83.0 140.0 0.86 0.88
Osokorky 29.5 70.0 168.0 1.43 33.8 88.9 310.0 1.27 42.0 110.1 360.0 1.15 1.26
Pozniaky 29.5 67.6 168.0 1.36 55.0 86.4 160.0 1.16 54.5 110.0 330.0 1.11 1.17
Desnianskyi district 24.1 40.8 69.0 0.95 35.0 68.1 127.0 1.04 40.0 74.3 185.0 0.89 0.95
Lisovyi - - - - 35.0 68.4 94.0 1.07 40.0 65.0 115.0 0.94 1.01
Troieshchyna 24.1 40.8 69.0 0.95 35.0 68.1 127.0 1.04 40.0 74.3 185.0 0.89 0.93
Dniprovskyi district 24.5 59.0 285.0 1.22 30.5 81.5 600.0 1.14 34.4 104.4 925.0 1.14 1.27
Berezniaky 41.0 64.4 90.0 1.30 38.0 89.3 169.0 1.40 44.0 103.4 375.0 1.24 1.29
DVRZ - - - - - - - - 42.0 83.3 115.0 0.90 0.90
Komsomolskyi masyv 34.0 58.9 106.5 1.33 49.0 78.0 133.2 1.07 42.0 96.4 300.0 1.20 1.15
Livoberezhnyi masyv 55.0 132.8 285.0 2.34 59.0 174.7 600.0 2.03 57.0 235.1 925.0 2.09 1.98
Mykilska Slobidka 24.5 59.0 285.0 1.22 30.5 81.5 600.0 1.14 34.4 104.4 925.0 1.14 1.24
Raiduzhnyi - - - - - - - - 42.0 59.0 75.0 0.86 0.86
Rusanivka - - - - - - - - 53.0 65.1 77.0 1.03 1.03
Sotsmistechko 24.5 58.9 103.0 1.32 30.5 80.0 158.0 1.23 34.4 106.7 230.0 1.23 1.23
Stara Darnytsia 36.0 56.4 75.0 1.03 34.0 70.0 105.0 0.92 45.0 72.9 175.0 0.95 0.97
Voskresenka 25.0 53.8 74.0 1.29 40.0 83.9 130.0 1.23 35.0 112.7 300.0 1.17 1.23
Holosiivskyi district 22.0 93.8 255.0 1.83 30.5 128.4 1 889.0 1.78 71.0 206.1 570.0 1.98 1.37
Demiivka 25.0 85.7 225.0 1.53 55.0 147.9 484.0 1.67 34.4 178.3 5 950.0 1.66 1.66
Feofaniia 45.0 50.7 57.0 1.10 46.0 72.7 110.0 1.17 59.9 105.4 155.0 1.14 1.14
Holosiivo 30.5 61.5 160.0 1.32 39.0 92.0 210.0 1.36 53.0 125.3 500.0 1.34 1.32
Holosiivskyi (center) 22.0 93.8 255.0 1.83 30.5 128.4 1 889.0 1.78 71.0 206.1 570.0 1.98 1.82
Korchuvate - - - - - - - - 58.0 92.2 200.0 1.18 1.18
Mysholovka 24.6 32.5 87.5 0.72 45.0 81.8 120.0 1.17 59.0 103.3 172.0 1.14 1.01
Saperna Slobidka 27.0 69.5 85.0 1.46 52.0 89.0 170.0 1.47 54.0 136.2 330.0 1.36 1.37
Teremky-1 29.0 54.0 85.0 1.29 43.0 77.9 175.0 1.16 55.0 82.1 165.0 0.92 1.12
Teremky-2 38.0 69.6 99.0 1.50 45.0 101.0 165.0 1.32 55.0 114.2 240.0 1.15 1.29
Universytetske mistechko - - - - - - - - 87.0 130.8 173.0 1.19 1.19
Obolonskyi district 28.0 68.8 192.0 1.43 46.0 61.7 77.0 1.01 57.0 87.2 149.0 0.94 1.51
Minskyi masyv 28.0 65.4 87.0 1.38 40.3 98.7 350.0 1.32 42.2 141.2 700.0 1.39 1.36
Obolon 30.0 92.2 192.0 1.85 41.0 142.3 350.0 1.97 45.9 218.6 700.0 1.92 1.93
Priorka (Obolonsky district) 28.0 68.8 192.0 1.43 46.0 61.7 77.0 1.01 57.0 87.2 149.0 0.94 1.10
Pecherskyi district 72.0 102.6 180.0 2.61 70.0 195.2 800.0 2.74 110.0 429.8 1 700.0 3.37 3.39
Chorna hora - - - - - - - - 65.5 110.6 159.0 1.47 1.47
Lypky 72.0 102.6 180.0 2.61 70.0 195.2 800.0 2.74 110.0 429.8 1 700.0 3.37 3.47
Pechersk 39.0 133.9 780.0 2.33 38.0 179.6 1 889.0 2.33 62.0 277.6 990.0 2.33 2.68
Pecherskyi (center) 35.0 127.3 780.0 2.44 38.0 190.0 525.0 2.52 55.5 335.3 5 950.0 2.73 2.77
Verkhnia Telychka 35.0 96.4 226.0 1.65 55.0 167.2 399.0 2.04 65.0 359.3 900.0 2.68 2.88
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 2 285.2 5 950.0 8.45 6.96
Podilskyi district 64.0 100.9 160.0 1.92 55.0 128.6 350.0 1.93 56.0 171.5 550.0 1.81 1.33
Kurenivka - - - - 35.0 66.2 93.0 1.08 45.0 86.8 130.0 1.03 1.01
Mostytskyi 36.7 55.6 65.0 1.17 45.5 64.1 85.0 0.91 44.0 78.1 110.0 0.84 0.97
Podil 64.0 100.9 160.0 1.92 55.0 128.6 350.0 1.93 56.0 171.5 550.0 1.81 1.85
Rybalskyi Ostriv 23.0 68.7 160.0 1.40 35.0 95.1 350.0 1.41 - - - - 1.40
Vitriani Hory 50.0 65.9 100.0 1.35 65.0 116.0 177.0 1.48 48.0 125.6 290.0 1.27 1.34
Vynohradar - - - - - - - - 52.0 85.1 150.0 1.04 1.04
Shevchenkivskyi district 29.0 82.5 199.0 1.67 35.5 79.5 107.0 1.16 45.0 110.0 230.0 1.11 1.63
Lukianivka 51.8 105.4 190.0 2.05 54.0 99.8 250.0 1.53 55.0 140.4 369.0 1.43 1.64
Nyvky 31.0 70.2 88.0 1.34 35.5 79.5 107.0 1.16 45.0 110.0 230.0 1.11 1.26
Shevchenkivskyi (KPI) 29.0 82.5 199.0 1.67 57.0 100.4 280.0 1.54 55.0 144.5 380.0 1.55 1.62
Shevchenkivskyi (center) 29.0 91.0 270.0 1.85 46.0 164.2 1 350.0 2.17 45.0 218.8 1 350.0 1.97 2.20
Shuliavka (Shevch.) - - - - 60.0 165.7 266.0 2.32 69.0 135.3 255.0 1.39 1.86
Syrets 40.0 83.5 168.5 1.70 39.0 92.0 169.0 1.36 45.0 115.5 379.0 1.23 1.44
Tatarka 55.0 72.0 91.0 1.56 35.5 109.7 1 350.0 1.57 58.0 118.2 280.0 1.22 1.39
Solomianskyi district 36.5 77.7 119.0 1.37 44.0 75.2 135.0 1.29 63.0 102.6 210.0 1.11 1.25
Chokolivka 16.0 65.3 780.0 1.36 32.0 81.8 1 889.0 1.21 42.0 124.9 550.0 1.21 1.26
Kadetskyi Hai 33.0 47.6 85.0 1.08 32.0 84.5 330.0 1.18 63.0 102.6 210.0 1.11 1.07
Karavaievi Dachi - - - - 62.0 108.4 155.0 1.39 42.0 75.7 120.0 0.92 1.16
Oleksandrivska Slobidka 19.2 29.2 80.0 0.74 32.0 82.2 330.0 1.15 46.6 109.1 320.0 1.04 1.12
Pervomaiskyi 36.5 77.7 119.0 1.37 44.0 75.2 135.0 1.29 43.5 104.9 229.0 1.22 1.29
Shuliavka (Solom.) 45.0 75.0 130.0 1.47 32.0 88.5 330.0 1.20 52.0 119.5 240.0 1.23 1.26
Solomianka 33.5 82.8 150.0 1.55 32.0 111.7 330.0 1.53 59.0 161.7 500.0 1.50 1.48
Vidradnyi 16.0 59.8 88.7 1.37 33.0 73.3 130.0 1.25 42.0 83.0 135.0 1.04 1.22
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 260.5 550.0 1.62 1.48
Sviatoshynskyi district 45.0 64.5 98.0 1.36 60.0 73.3 92.0 1.26 62.0 96.4 135.0 1.26 1.08
Akademmistechko 23.0 61.2 134.0 1.20 39.0 90.6 145.0 1.25 57.0 104.9 360.0 1.19 1.16
Bilychi - - - - 39.5 80.0 135.0 1.14 36.8 93.4 360.0 1.08 1.05
Borshchahivka 25.0 65.2 134.0 1.24 32.0 70.5 120.0 1.00 39.0 77.0 155.0 1.00 1.02
Halahany - - - - 60.0 73.3 92.0 1.26 62.0 96.4 135.0 1.26 1.26
Novobilychi 30.0 45.1 65.0 0.94 35.1 56.3 90.0 0.80 36.8 78.5 130.0 0.94 0.89
Sviatoshyn 45.0 64.5 98.0 1.36 32.0 78.6 145.0 1.09 60.0 109.5 280.0 1.22 1.22

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts