Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 18.7 77.0 600.0 1.56 26.9 113.9 1 889.0 1.59 34.3 174.5 5 950.0 1.67 1.51
Darnytskyi district 23.0 67.2 168.0 1.35 33.8 88.2 300.0 1.27 41.5 105.0 350.0 1.11 1.08
Bortnychi 22.9 67.0 168.0 1.36 59.0 71.3 98.0 0.84 55.1 87.6 120.0 0.81 1.00
Kharkivskyi masyv 33.5 56.9 85.0 1.05 39.0 81.1 160.0 1.18 41.5 75.5 130.0 0.93 0.98
Nova Darnytsia 24.0 56.5 78.0 1.29 33.8 60.0 93.0 0.90 55.0 84.6 130.0 0.90 0.99
Osokorky 35.9 74.3 168.0 1.51 33.8 88.2 300.0 1.27 41.5 105.0 350.0 1.11 1.27
Pozniaky 23.0 67.2 168.0 1.35 48.8 84.0 244.0 1.17 55.0 105.8 270.0 1.09 1.14
Desnianskyi district 19.6 37.4 69.0 0.88 35.0 67.7 127.0 1.04 42.0 73.4 165.0 0.88 0.93
Lisovyi - - - - 35.0 64.7 120.0 1.06 42.0 67.6 99.0 0.94 1.00
Troieshchyna 19.6 37.4 69.0 0.88 35.0 67.7 127.0 1.04 42.0 73.4 165.0 0.88 0.89
Dniprovskyi district 35.0 56.9 75.0 1.03 26.9 68.1 105.0 0.90 40.0 96.2 300.0 1.08 1.27
Berezniaky 39.0 65.4 95.0 1.33 38.0 83.3 145.0 1.40 43.0 107.0 549.0 1.27 1.31
DVRZ - - - - 42.0 63.0 76.0 0.92 60.0 81.7 115.0 0.88 0.90
Komsomolskyi masyv 35.0 57.4 70.0 1.23 35.0 78.3 115.0 1.06 40.0 102.2 300.0 1.29 1.16
Livoberezhnyi masyv 85.0 138.8 285.0 2.39 55.5 214.2 600.0 2.44 89.0 298.6 925.0 2.42 2.06
Mykilska Slobidka 26.0 49.1 285.0 1.05 26.9 77.3 600.0 1.10 34.3 98.1 925.0 1.10 1.21
Raiduzhnyi - - - - - - - - 43.0 60.2 75.0 0.90 0.90
Rusanivka - - - - - - - - 45.0 67.4 135.0 1.01 1.01
Sotsmistechko 26.0 50.5 105.0 1.12 26.9 72.9 120.0 1.17 34.3 99.4 170.0 1.15 1.14
Stara Darnytsia 35.0 56.9 75.0 1.03 26.9 68.1 105.0 0.90 42.0 72.2 180.0 0.95 0.92
Voskresenka 49.5 61.8 74.0 1.33 30.0 70.9 125.0 1.12 40.0 96.2 300.0 1.08 1.18
Holosiivskyi district 25.0 87.1 162.2 1.64 42.0 157.3 484.0 1.81 59.9 96.9 130.0 1.16 1.35
Bahrynova Hora - - - - - - - - 62.5 99.4 148.0 1.21 1.21
Demiivka 25.0 87.1 162.2 1.64 42.0 157.3 484.0 1.81 55.0 221.9 580.0 2.03 1.83
Feofaniia - - - - 55.0 84.4 120.0 1.19 59.9 96.9 130.0 1.16 1.17
Holosiivo 32.3 57.9 160.0 1.22 45.0 88.3 180.0 1.30 49.0 110.2 500.0 1.19 1.23
Holosiivskyi (center) 23.0 78.9 215.0 1.64 30.0 121.1 484.0 1.72 41.0 191.7 634.3 1.85 1.73
Korchuvate - - - - - - - - 58.0 98.2 200.0 1.30 1.30
Mysholovka 23.3 32.4 87.5 0.71 34.6 58.2 120.0 0.84 60.0 104.4 172.0 1.14 0.90
Saperna Slobidka 34.5 67.5 81.0 1.38 54.0 91.9 180.0 1.49 54.0 137.1 330.0 1.34 1.35
Teremky-1 27.0 40.9 75.0 1.00 40.0 70.6 215.0 1.01 44.0 83.8 165.0 0.92 1.00
Teremky-2 30.0 67.8 112.0 1.43 45.0 92.5 165.0 1.32 34.5 139.6 5 950.0 1.36 1.37
Obolonskyi district 30.1 80.0 192.0 1.57 46.0 61.6 77.0 1.15 45.5 80.0 149.0 0.91 1.40
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 30.1 35.3 37.3 0.63 - - - - - - - - 0.63
Minskyi masyv 34.0 61.3 82.0 1.33 40.3 92.1 350.0 1.24 36.7 127.6 650.0 1.31 1.29
Obolon 36.0 102.5 192.0 1.93 40.3 134.3 350.0 1.85 44.5 196.5 650.0 1.76 1.89
Priorka (Obolonsky district) 30.1 80.0 192.0 1.57 46.0 61.6 77.0 1.15 45.5 80.0 149.0 0.91 1.16
Vyshhorodskyi masyv - - - - - - - - 36.7 79.8 130.0 1.05 1.05
Pecherskyi district 42.0 117.9 380.6 2.31 48.0 169.0 454.1 2.20 100.0 407.4 1 700.0 3.32 3.34
Chorna hora - - - - - - - - 56.0 104.1 165.0 1.44 1.44
Lypky 49.0 108.9 280.0 2.54 65.0 176.7 495.0 2.61 100.0 407.4 1 700.0 3.32 3.47
Pechersk 42.0 117.9 380.6 2.31 48.0 169.0 454.1 2.20 70.0 279.3 990.0 2.31 2.68
Pecherskyi (center) 36.0 113.8 369.0 2.23 39.0 181.0 490.0 2.38 69.0 311.3 1 500.0 2.67 2.72
Verkhnia Telychka 25.5 103.5 600.0 1.91 39.0 165.2 1 889.0 2.07 56.0 337.0 5 950.0 2.59 2.90
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.59
Podilskyi district 26.9 99.1 160.0 1.84 55.0 118.7 350.0 1.90 55.0 173.4 750.0 1.80 1.30
Kurenivka - - - - 31.9 64.3 93.0 1.04 45.0 92.6 180.0 1.10 1.02
Mostytskyi - - - - 40.0 71.3 115.0 1.00 44.0 84.5 127.0 0.95 0.97
Podil 26.9 99.1 160.0 1.84 55.0 118.7 350.0 1.90 55.0 173.4 750.0 1.80 1.81
Rybalskyi Ostriv 22.0 67.4 160.0 1.38 31.9 92.8 350.0 1.39 - - - - 1.38
Vitriani Hory 22.0 67.6 160.0 1.36 33.0 115.7 177.0 1.47 44.0 125.2 750.0 1.32 1.30
Vynohradar - - - - - - - - 52.0 78.7 150.0 0.98 0.96
Shevchenkivskyi district 57.0 91.6 190.0 1.73 52.0 105.6 250.0 1.56 55.0 139.3 369.0 1.36 1.59
Lukianivka 57.0 91.6 190.0 1.73 52.0 105.6 250.0 1.56 55.0 139.3 369.0 1.36 1.49
Nyvky 27.0 59.6 88.0 1.20 39.0 91.8 250.0 1.34 45.0 107.4 230.0 1.16 1.28
Shevchenkivskyi (KPI) 48.9 69.3 150.0 1.48 43.0 94.7 280.0 1.47 45.0 141.6 1 350.0 1.47 1.45
Shevchenkivskyi (center) 24.0 91.5 270.0 1.88 52.0 161.9 1 350.0 2.16 58.0 254.7 2 099.0 2.17 2.22
Shuliavka (Shevch.) - - - - 60.0 148.2 266.0 2.12 56.0 123.8 255.0 1.36 1.73
Syrets 24.0 77.5 125.0 1.63 32.0 94.8 170.0 1.39 45.0 93.3 379.0 1.05 1.38
Tatarka 39.9 64.0 110.0 1.50 32.0 108.3 1 350.0 1.55 45.0 162.2 2 099.0 1.49 1.45
Solomianskyi district 18.7 71.6 600.0 1.44 40.0 80.5 155.0 1.38 42.9 117.0 229.0 1.29 1.27
Chokolivka 34.4 50.3 99.0 1.13 35.0 79.2 190.0 1.19 44.0 118.8 250.0 1.22 1.18
Kadetskyi Hai 41.0 57.7 85.0 1.21 - - - - 66.0 101.0 210.0 1.09 1.06
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 101.7 155.0 1.36 42.0 84.3 130.0 0.95 1.16
Oleksandrivska Slobidka 18.7 52.0 80.0 1.05 37.0 87.2 220.0 1.20 42.0 107.0 320.0 1.05 1.18
Pervomaiskyi 45.0 86.8 116.0 1.42 40.0 80.5 155.0 1.38 42.9 117.0 229.0 1.29 1.36
Shuliavka (Solom.) 18.7 71.6 600.0 1.44 26.9 94.5 1 889.0 1.38 34.3 131.8 5 950.0 1.30 1.30
Solomianka 33.5 72.4 150.0 1.41 55.0 114.7 330.0 1.55 52.0 174.3 620.0 1.58 1.51
Vidradnyi 26.0 55.4 85.0 1.23 29.7 46.1 103.0 0.75 38.0 78.8 150.0 0.94 1.18
Zaliznychnyi - - - - - - - - 137.0 262.5 550.0 1.64 1.52
Sviatoshynskyi district 36.5 56.2 105.0 1.22 39.5 75.0 149.0 1.16 35.0 91.5 360.0 1.06 1.10
Akademmistechko - - - - 55.0 95.2 180.0 1.28 55.0 104.3 360.0 1.17 1.15
Bilychi - - - - 39.5 75.0 149.0 1.16 35.0 91.5 360.0 1.06 1.05
Borshchahivka 29.0 65.2 110.0 1.24 29.0 74.1 158.0 1.05 35.0 86.7 360.0 1.06 1.06
Halahany 48.0 65.4 82.0 1.31 58.0 78.4 105.0 1.29 - - - - 1.30
Novobilychi 23.0 49.6 110.0 1.01 29.0 61.7 180.0 0.91 44.0 76.6 130.0 0.93 0.95
Sviatoshyn 36.5 56.2 105.0 1.22 43.0 80.1 130.0 1.11 57.0 105.6 300.0 1.19 1.14

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts