Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.4 100.7 500.0 2.11 40.0 147.4 680.0 2.07 44.0 212.9 3 199.0 2.05 1.90
Darnytskyi district 26.5 64.2 78.0 1.35 55.0 72.7 93.0 1.11 64.9 95.6 130.0 0.91 1.37
Bortnychi - - - - - - - - 64.9 95.6 130.0 0.91 0.91
Kharkivskyi masyv - - - - 63.0 86.8 135.0 1.28 55.0 118.6 399.0 1.30 1.24
Nova Darnytsia 26.5 64.2 78.0 1.35 55.0 72.7 93.0 1.11 55.0 95.1 135.0 1.00 1.15
Osokorky 35.0 93.6 200.0 1.96 73.0 131.7 215.0 1.87 72.0 158.7 399.0 1.59 1.74
Pozniaky 26.5 73.3 165.0 1.62 43.7 106.8 215.0 1.50 67.0 136.6 330.0 1.33 1.41
Desnianskyi district 46.5 59.8 80.0 1.38 47.5 71.5 125.0 1.14 55.0 87.4 220.0 1.04 1.08
Lisovyi - - - - - - - - 48.0 79.0 220.0 1.03 1.03
Troieshchyna 46.5 59.8 80.0 1.38 47.5 71.5 125.0 1.14 55.0 87.4 220.0 1.04 1.09
Dniprovskyi district 55.0 81.7 125.0 2.08 55.0 75.7 90.0 1.49 69.0 78.0 90.0 1.26 1.67
Berezniaky - - - - 53.0 112.4 178.0 1.75 60.0 117.8 215.0 1.45 1.59
DVRZ - - - - - - - - 70.0 92.0 110.0 0.96 0.96
Komsomolskyi masyv 45.0 75.3 125.0 1.68 40.0 128.3 550.0 1.72 44.0 119.1 450.0 1.43 1.48
Livoberezhnyi masyv 70.0 119.9 250.0 2.30 90.0 290.4 550.0 3.14 70.0 173.3 450.0 1.85 2.24
Mykilska Slobidka 45.0 98.3 250.0 2.09 40.0 138.6 550.0 1.89 75.0 148.2 345.0 1.53 1.93
Rusanivka - - - - 55.0 75.7 90.0 1.49 69.0 78.0 90.0 1.26 1.37
Sotsmistechko 55.0 81.7 125.0 2.08 40.0 85.8 158.0 1.47 44.0 145.2 270.0 1.61 1.64
Stara Darnytsia - - - - 58.0 71.4 85.0 1.23 63.0 94.5 175.0 1.20 1.21
Voskresenka 52.0 85.2 140.0 1.83 67.0 97.4 130.0 1.59 53.0 126.4 203.0 1.41 1.61
Holosiivskyi district 48.0 94.8 348.0 2.07 65.0 163.2 506.0 2.06 75.0 133.8 187.0 1.34 1.80
Demiivka 48.0 94.8 348.0 2.07 65.0 163.2 506.0 2.06 80.0 229.6 580.0 2.04 2.20
Feofaniia 56.5 69.2 83.0 1.58 71.0 92.1 138.0 1.41 - - - - 1.49
Holosiivo 48.0 76.2 160.0 1.49 40.0 133.5 680.0 1.95 63.0 136.2 300.0 1.61 1.68
Holosiivskyi (center) 24.4 111.4 500.0 2.26 80.0 201.0 365.0 2.86 44.0 227.5 3 199.0 2.14 2.25
Mysholovka - - - - 59.0 103.7 187.0 1.35 75.0 133.8 187.0 1.34 1.34
Saperna Slobidka 35.0 89.0 127.0 1.68 53.0 95.2 140.0 1.40 64.0 159.7 330.0 1.60 1.60
Teremky-1 60.0 77.2 117.0 1.83 56.0 115.5 253.0 1.54 60.0 133.2 230.0 1.42 1.60
Teremky-2 - - - - - - - - 69.0 122.2 285.0 1.33 1.33
Universytetske mistechko - - - - 84.0 136.1 190.0 1.98 94.0 163.9 250.0 1.71 1.74
Obolonskyi district 25.0 71.6 170.0 1.50 55.0 85.3 380.0 1.11 45.0 149.1 650.0 1.51 1.67
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 25.0 71.6 170.0 1.50 55.0 85.3 380.0 1.11 - - - - 1.30
Minskyi masyv 43.1 54.7 80.0 1.31 64.0 104.5 160.0 1.36 45.0 149.1 650.0 1.51 1.40
Obolon 45.0 111.1 170.0 2.45 55.0 164.0 380.0 2.22 59.0 223.3 650.0 2.08 2.19
Priorka (Obolonsky district) - - - - 55.0 124.7 380.0 1.71 55.5 74.9 110.0 0.98 1.34
Vyshhorodskyi masyv - - - - 55.0 87.5 380.0 1.32 - - - - 1.32
Pecherskyi district 57.0 180.1 500.0 3.42 55.0 247.9 499.0 3.20 374.0 1 103.7 3 199.0 4.88 3.43
Chorna hora 75.5 141.7 240.0 2.87 123.0 226.0 511.7 2.74 100.0 303.8 530.0 2.81 3.01
Lypky - - - - 74.0 210.5 475.0 3.15 155.0 472.6 2 200.0 3.84 4.32
Pechersk 57.0 161.2 500.0 3.06 70.0 184.5 450.0 2.51 80.0 298.6 1 035.9 2.45 3.04
Pecherskyi (center) 57.0 180.1 500.0 3.42 55.0 247.9 499.0 3.20 64.5 366.8 1 500.0 3.26 3.37
Verkhnia Telychka 90.8 111.5 165.0 2.42 55.0 209.0 511.7 2.73 64.5 350.6 3 199.0 2.85 3.23
Zvirynets - - - - - - - - 374.0 1 103.7 3 199.0 4.88 4.88
Podilskyi district 37.5 78.3 98.0 2.01 50.0 123.5 390.0 1.61 64.0 176.6 285.0 1.74 1.80
Kurenivka 37.5 78.3 98.0 2.01 - - - - 56.0 125.3 390.0 1.46 1.81
Mostytskyi 43.0 60.4 83.0 1.35 58.0 85.9 130.0 1.26 56.0 114.2 215.0 1.24 1.28
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - - - - - 63.0 101.2 143.0 1.32 1.32
Podil 55.0 132.5 250.0 2.76 50.0 144.1 390.0 2.16 85.0 196.4 390.0 2.16 2.28
Vitriani Hory 37.5 80.9 250.0 1.65 50.0 123.5 390.0 1.61 64.0 176.6 285.0 1.74 1.67
Shevchenkivskyi district 57.0 74.0 105.0 1.77 56.0 112.1 155.0 1.73 86.0 194.5 400.0 1.81 2.08
Lukianivka 41.5 90.4 129.0 1.97 53.0 141.5 370.0 1.89 99.0 207.8 395.0 1.99 1.88
Nyvky - - - - 55.0 136.2 286.3 1.79 65.0 170.5 1 450.0 1.77 2.08
Shevchenkivskyi (KPI) 38.5 97.6 300.0 2.02 60.0 130.0 280.0 2.00 70.0 207.2 510.0 2.26 2.10
Shevchenkivskyi (center) 38.5 113.6 300.0 2.35 53.0 172.1 680.0 2.39 68.0 288.0 1 450.0 2.55 2.73
Syrets 41.0 97.4 180.0 2.06 56.0 112.1 155.0 1.73 86.0 194.5 400.0 1.81 1.87
Tatarka 57.0 74.0 105.0 1.77 59.0 87.2 117.0 1.37 65.0 136.3 260.0 1.35 1.50
Solomianskyi district 26.9 63.2 140.0 1.44 47.0 90.3 150.0 1.55 56.0 160.7 500.0 1.54 1.60
Chokolivka 25.0 82.2 215.0 1.73 48.0 78.6 299.0 1.43 56.0 132.8 500.0 1.36 1.51
Kadetskyi Hai - - - - 47.0 107.9 299.0 1.56 - - - - 1.56
Karavaievi Dachi - - - - 50.0 96.0 130.0 1.32 - - - - 1.32
Oleksandrivska Slobidka 25.0 73.9 129.6 1.52 55.0 89.6 130.0 1.27 60.0 122.9 260.0 1.32 1.37
Pervomaiskyi - - - - 57.0 109.5 220.0 1.66 56.0 160.7 500.0 1.54 1.59
Shuliavka (Solom.) 40.0 82.1 110.0 1.69 50.0 96.6 200.0 1.64 57.0 132.1 300.0 1.58 1.74
Solomianka 55.0 102.5 215.0 2.07 60.0 145.0 299.0 1.85 65.0 224.9 500.0 2.05 1.91
Vidradnyi 26.9 63.2 140.0 1.44 47.0 90.3 150.0 1.55 60.5 94.3 199.0 1.26 1.41
Zaliznychnyi - - - - - - - - 130.0 253.5 410.0 1.64 1.67
Sviatoshynskyi district 24.4 70.4 120.0 1.66 85.9 99.7 113.0 1.36 65.0 103.8 160.0 1.17 1.40
Akademmistechko - - - - 55.0 92.9 184.0 1.38 63.0 127.6 360.0 1.36 1.34
Bilychi - - - - - - - - 65.0 103.8 160.0 1.17 1.17
Borshchahivka 24.4 48.0 60.0 1.49 55.0 97.0 135.0 1.39 65.0 110.8 215.0 1.16 1.30
Halahany 58.0 86.1 120.0 2.01 75.0 114.0 184.0 1.61 - - - - 1.81
Novobilychi - - - - 58.0 81.8 105.0 1.19 65.0 104.5 360.0 1.21 1.20
Sviatoshyn 24.4 70.4 120.0 1.66 85.9 99.7 113.0 1.36 85.0 135.5 270.0 1.54 1.52

Feedback
Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts